Ile kosztuje roczny przegląd stanu technicznego instalacji i sprzętu

Roczne przeglądy stanu technicznego instalacji i sprzętu elektrycznego są niezwykle istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku. Regularnie przeprowadzane kontrole pozwalają wcześnie wykryć potencjalne problemy i zapobiec poważnym awariom czy pożarom. W niniejszym artykule szczegółowo omówione …

Roczne przeglądy stanu technicznego instalacji i sprzętu elektrycznego są niezwykle istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku. Regularnie przeprowadzane kontrole pozwalają wcześnie wykryć potencjalne problemy i zapobiec poważnym awariom czy pożarom. W niniejszym artykule szczegółowo omówione zostaną kluczowe kwestie związane z przeglądami elektrycznymi.

Procedura przeglądu

Przeglądy elektryczne powinny być wykonywane corocznie przez wykwalifikowanych elektryków. Obejmują one dokładną kontrolę stanu technicznego całej instalacji elektrycznej oraz podłączonych do niej urządzeń.

Najpierw sprawdzane są rozdzielnie główne i pomocnicze. Kontrolowane jest ich oznakowanie, stan techniczny, czystość oraz poprawność działania zabezpieczeń. Następnie badane są linie zasilające – kable i przewody. Sprawdza się ich stan, sposób ułożenia, mocowania oraz oznakowania.

Kolejno kontroluje się stan gniazd wtykowych i wyłączników. Sprawdza się ich działanie, stan techniczny, oznakowanie i zgodność z obowiązującymi normami. Szczególną uwagę zwraca się na gniazda i wyłączniki zainstalowane w pomieszczeniach mokrych, gdzie ryzyko porażenia prądem jest większe.

Niezwykle istotne są również badania ochrony przeciwporażeniowej. Mierzy się rezystancję izolacji przewodów oraz rezystancję uziemień. Sprawdza się skuteczność działania wyłączników różnicowoprądowych. To kluczowe elementy zapewniające bezpieczeństwo użytkowników instalacji.

Szczegółowe badania i pomiary

Podczas przeglądów elektrycznych wykonywane są również bardziej szczegółowe badania i pomiary. Obejmują one między innymi:

  • Pomiar rezystancji izolacji – pozwala ocenić stan izolacji przewodów i kabli.
  • Pomiar rezystancji uziemień – sprawdza skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.
  • Pomiar impedancji pętli zwarcia – określa zdolność wyłączników do szybkiego wykrycia zwarcia.
  • Pomiar natężenia oświetlenia – kontroluje poziom oświetlenia zgodnie z normami.
  • Termowizja – pozwala zlokalizować potencjalne punkty przegrzewania się instalacji.
  • Badanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – sprawdza poprawność ich działania.

Te precyzyjne testy pozwalają dokładnie zbadać stan techniczny instalacji elektrycznej i wykryć nawet niewielkie nieprawidłowości.

Zakres przegląduTypowe czynnościSzacunkowe koszty
Przegląd rozdzielni– Kontrola oznakowania
– Sprawdzenie stanu technicznego
– Badanie działania zabezpieczeń
150-300 zł
Kontrola linii zasilających– Sprawdzenie stanu kabli i przewodów
– Kontrola ułożenia i mocowań
– Weryfikacja oznakowania
100-200 zł
Przegląd gniazd i wyłączników– Badanie stanu technicznego
– Testowanie działania
– Sprawdzenie oznakowania
50-150 zł
Pomiary elektryczne– Pomiar rezystancji izolacji
– Pomiar rezystancji uziemień
– Pomiar impedancji pętli zwarcia
150-350 zł
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne– Sprawdzenie działania
– Badanie natężenia oświetlenia
100-200 zł
Dokumentacja– Sporządzenie protokołu z przeglądu
– Wydanie certyfikatu
50-150 zł

Powyższe ceny należy traktować jedynie orientacyjnie, a rzeczywiste koszty mogą różnić się w zależności od zakresu przeglądu, wielkości instalacji czy regionu kraju. Niemniej tabela daje ogólne pojęcie o tym, z jakimi kwotami trzeba się liczyć przy tego typu kontrolach elektrycznych.

Raport z przeglądu

Z przeprowadzonego przeglądu elektrycznego sporządzany jest szczegółowy protokół. Zawiera on spis wszystkich wykonanych czynności kontrolnych, opis stwierdzonych usterek oraz zalecenia co do dalszych działań.

Na podstawie tego raportu właściciel lub zarządca budynku może podjąć odpowiednie kroki w celu usunięcia zidentyfikowanych nieprawidłowości i poprawy bezpieczeństwa instalacji elektrycznej. Dokument ten stanowi również potwierdzenie regularnego wykonywania przeglądów, co jest wymagane przez przepisy prawa.

Podsumowanie

Regularnie przeprowadzane kontrole stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku. Pozwalają one wcześnie wykryć potencjalne zagrożenia i im zapobiec.

Przeglądy elektryczne powinny obejmować szczegółową kontrolę rozdzielni, linii zasilających, gniazd, wyłączników oraz uziemień. Należy również wykonać precyzyjne pomiary rezystancji izolacji i uziemień. Wszystkie ustalenia są zawarte w raporcie, na podstawie którego można podjąć dalsze działania naprawcze.

Regularne przeglądy elektryczne to najlepszy sposób na zapewnienie bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania instalacji elektrycznej przez wiele lat. Warto o nich pamiętać i terminowo je wykonywać.

FAQ

Jak często należy wykonywać przeglądy instalacji elektrycznej?

Zgodnie z przepisami, przeglądy instalacji elektrycznej powinny być wykonywane minimum raz w roku w budynkach użyteczności publicznej oraz co najmniej raz na 5 lat w budynkach mieszkalnych. Dodatkowo zaleca się coroczne kontrole w obiektach, gdzie występuje zwiększone ryzyko zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.

Jaki jest zakres typowego przeglądu instalacji elektrycznej?

Podczas przeglądu elektrycznego kontroluje się stan techniczny rozdzielni, przewodów, osprzętu (gniazd, wyłączników), uziemień oraz działanie zabezpieczeń. Wykonuje się również pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemień, impedancji pętli zwarcia. Sprawdza się także oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Kto może wykonywać przeglądy instalacji elektrycznej?

Przeglądy mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia – tj. uprawnienia SEP do 1kV lub wyższe. Najlepiej powierzyć je firmie specjalizującej się w tego typu usługach.

Czy z przeglądu instalacji elektrycznej wystawiany jest jakiś dokument?

Tak, z przeglądu sporządza się szczegółowy protokół zawierający wszystkie informacje o jego zakresie i wynikach. Protokół powinien zostać przekazany właścicielowi lub zarządcy nieruchomości.

Gdzie zgłaszać wady i usterki wykryte podczas przeglądu?

Wszelkie nieprawidłowości wykryte podczas przeglądu elektrycznego powinny zostać opisane w protokole. Na jego podstawie właściciel lub zarządca powinien podjąć działania naprawcze mające na celu usunięcie zidentyfikowanych usterek.

Jakie mogą być konsekwencje zaniedbania regularnych przeglądów?

Brak przeglądów lub zaniedbanie usuwania usterek zwiększa ryzyko powstania awarii, które mogą prowadzić nawet do pożaru. W skrajnych przypadkach, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących kontroli instalacji elektrycznych może skutkować odpowiedzialnością karną.