Ile kosztuje 5-letni pomiar rezystancji izolacji obwodów

Regularne pomiary rezystancji izolacji są niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności instalacji oraz urządzeń elektrycznych. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie kosztom 5-letnich badań izolacji obwodów elektrycznych. Wprowadzenie do pomiarów rezystancji izolacji Rezystancja izolacji …

Regularne pomiary rezystancji izolacji są niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności instalacji oraz urządzeń elektrycznych. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie kosztom 5-letnich badań izolacji obwodów elektrycznych.

Wprowadzenie do pomiarów rezystancji izolacji

Rezystancja izolacji to opór elektryczny pomiędzy przewodami fazowymi i neutralnymi a ziemią. Im wyższa jest rezystancja, tym lepsza jest jakość izolacji chroniącej przed prądem upływowym. Regularne pomiary rezystancji pozwalają wykryć ewentualne uszkodzenia izolacji we wczesnym stadium, zanim dojdzie do poważniejszych awarii.

Zgodnie z normą PN-HD 60364, pomiary rezystancji izolacji powinny być wykonywane:

 • Przed oddaniem nowej instalacji do eksploatacji
 • Po dokonaniu zmian i napraw instalacji
 • W trakcie eksploatacji – okresowo, co najmniej raz na 5 lat

Dodatkowo, dla instalacji i urządzeń o dużym znaczeniu, zaleca się coroczne sprawdzanie stanu izolacji.

Czynnik wpływający na kosztOpisPrzykłady
Wielkość i złożoność instalacjiIm większa instalacja, tym więcej pracy wymaga jej zbadanie– Mały budynek biurowy: kilka obwodów
– Duży zakład przemysłowy: setki obwodów zautomatyzowanych
Liczba badanych obwodówKoszt rośnie proporcjonalnie do liczby mierzonych obwodów– Pomiar pojedynczego obwodu: 100 zł
– Pomiar wszystkich obwodów: 5000 zł
Konieczność wyłączeńOdłączenie obwodu od napięcia wiąże się z przerwą w pracy urządzeń– Wyłączenie oświetlenia: bez przestoju
– Wyłączenie produkcji: duże koszty przestoju
Zakres badańPełny pomiar vs wyrywkowe testy części instalacji– Pomiar 10% obwodów: 1000 zł
– Pomiar 100% obwodów: 5000 zł
Rodzaj urządzeńIm większa moc, tym większe wymagania co do izolacji– Obwody oświetlenia: małe wymagania
– Obwody zasilania dużych silników: większe wymagania
Warunki środowiskoweNiekorzystne warunki (temp., wilgotność) pogarszają izolację– Pomieszczenia klimatyzowane: rzadsze badania
– Wilgotne, gorące sale produkcyjne: częstsze badania
Wymagania norm i przepisówRygorystyczne normy oznaczają dodatkowe koszty– Zwykły budynek mieszkalny: podstawowe badania
– Zakład pod dozorem UDT: kosztowne procedury
Doświadczenie wykonawcySpecjalistyczne firmy droższe, ale zapewniają wysoką jakość– Elektryk z lokalnej firmy: 100 zł/h
– Wyspecjalizowana firma pomiarowa: 150 zł/h

Jak przebiega standardowy pomiar?

Typowy pomiar rezystancji izolacji obejmuje następujące kroki:

 1. Odłączenie badanej instalacji od napięcia zasilającego
 2. Rozłączenie połączeń między przewodami fazowymi a przewodem neutralnym i ochronnym
 3. Podłączenie miernika rezystancji izolacji do badanego obwodu
 4. Wykonanie pomiaru napięciem probierczym 500V lub 1000V przez 1 minutę
 5. Odczyt i zapisanie wyniku pomiaru
 6. Porównanie wyniku z wartościami dopuszczalnymi

##Jakie są dopuszczalne wartości rezystancji izolacji?

Dopuszczalne wartości minimalnej rezystancji izolacji zależą od rodzaju instalacji. Przykładowo dla instalacji w budynkach mieszkalnych wynoszą:

 • 0,5 MΩ – dla obwodów o napięciu znamionowym do 500V
 • 1 MΩ – dla obwodów o napięciu powyżej 500V

Dla bardziej rozległych instalacji przemysłowych i rozdzielczych obowiązują nieco niższe wartości graniczne rzędu 0,25-0,5 MΩ.

Jakie czynniki wpływają na koszt 5-letnich badań?

Na całkowity koszt 5-letnich badań izolacji ma wpływ szereg czynników, między innymi:

 • Wielkość i złożoność instalacji elektrycznej
 • Liczba obwodów podlegających badaniu
 • Konieczność wyłączeń i odłączeń obwodów
 • Zakres badań (pomiary wszystkich obwodów czy wyrywkowo)
 • Rodzaj i moc zainstalowanych urządzeń
 • Warunki środowiskowe (wilgotność, zapylenie, temperatura)
 • Wymagania norm i przepisów branżowych
 • Doświadczenie i kwalifikacje wykonawcy pomiarów

Poniżej przyjrzymy się bliżej tym czynnikom i ich wpływowi na całkowity koszt 5-letnich badań.

Wpływ wielkości i złożoności instalacji

Im większa jest instalacja elektryczna pod względem powierzchni obiektu, liczby obwodów i punktów, tym więcej czasu i pracy wymaga jej kompleksowe zbadanie. Duże zakłady przemysłowe z setkami obwodów wymagają znacznie większego nakładu pracy niż pojedynczy budynek biurowy. Złożone układy automatyki i sterowania również wydłużają proces testów.

Liczba badanych obwodów

Koszt badania rośnie proporcjonalnie do liczby mierzonych obwodów. W dużych obiektach standardem jest wyrywkowe badanie 10-20% instalacji. Pełny pomiar wszystkich obwodów znacząco zwiększa pracochłonność i koszty.

Konieczność wyłączeń

Aby zmierzyć rezystancję izolacji, obwód musi być całkowicie odłączony od napięcia. Wiąże się to często z przerwą w pracy zakładu. Im większe znaczenie danej linii, tym większe koszty przestoju. Niektóre newralgiczne obwody wymagają pomiarów poza godzinami pracy.

Zakres badań

Koszt rośnie przy pełnym, szczegółowym badaniu z pomiarami wszystkich połączeń i żył kabla. Często stosuje się tańsze wyrywkowe testy reprezentatywnej próbki instalacji.

Rodzaj urządzeń

Im większa moc zainstalowanych urządzeń, tym większe wymagania co do izolacji. Badania obwodów zasilających np. duże silniki wymagają większej staranności.

Warunki środowiskowe

Niekorzystne warunki – wysoka temperatura, wilgotność, zapylenie – mogą pogarszać stan izolacji. W takich przypadkach konieczne są częstsze pomiary kontrolne.

Wymagania norm i przepisów

Zakłady przemysłowe muszą spełniać rygorystyczne normy, co wiąże się z dodatkowymi kosztami badań, dokumentacji i certyfikacji. Instalacje podlegające dozorowi technicznemu (UDT) wymagają kosztownych procedur.

Doświadczenie wykonawcy

Duże znaczenie ma wiedza i umiejętności wykonawcy pomiarów. Specjalistyczne firmy zapewniają fachową obsługę, ale ich usługi są droższe.

Przykładowe ceny pomiarów dla instalacji budynku biurowego

Dla przykładowego budynku biurowego o powierzchni ok. 1000 m2, zasilanego z własnej rozdzielni głównej 0,4 kV, całkowity koszt 5-letnich badań izolacji może wynieść około 6000-8000 zł.

W skład tej kwoty wchodzą między innymi:

 • Przygotowanie dokumentacji, inwentaryzacja – 500 zł
 • Badanie rozdzielni głównej – 1000 zł
 • Pomiary 10 obwodów piętrowych – 1500 zł
 • Pomiary instalacji specjalnych (komputerowa, zasilania UPS) – 2000 zł
 • Opracowanie wyników, protokoły, ekspertyza – 1000 zł
 • Dojazd ekipy, transport mierników – 500 zł

Całość wykonana w 1-2 dni robocze przez wykwalifikowaną ekipę pomiarową.

Podsumowanie

Koszt 5-letnich okresowych badań rezystancji izolacji zależy od wielu czynników i może się znacznie różnić w zależności od wielkości i typu instalacji. Dla typowego budynku biurowego mieści się w przedziale kilku-kilkunastu tysięcy złotych. Regularne badania izolacji są jednak niezbędne dla bezpieczeństwa i niezawodności eksploatacji urządzeń elektrycznych. Warto więc traktować je jako konieczną inwestycję, a nie niepotrzebny wydatek.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rocznych przeglądów instalacji elektrycznych

Jak często należy wykonywać przeglądy instalacji elektrycznej?

Zgodnie z przepisami, przeglądy instalacji i urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane minimum raz w roku. Dodatkowo co 5 lat wymagany jest pomiar rezystancji izolacji i rezystancji uziemień.

Kto może wykonywać przeglądy instalacji elektrycznej?

Przeglądy mogą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia – np. uprawnienia SEP do 1kV. Najlepiej powierzyć je wyspecjalizowanej firmie.

Jakie elementy obejmuje przegląd instalacji elektrycznej?

Podczas przeglądu sprawdzane są m.in.: stan połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, opisów obwodów, uziemień, rezystancja izolacji, działanie wyłączników różnicowoprądowych.

Czy przegląd instalacji elektrycznej wymaga wyłączenia zasilania?

Nie zawsze. Część testów można wykonać pod napięciem. Ale pełny przegląd z pomiarem rezystancji izolacji wymaga odłączenia zasilania obwodów.

Czy po przeglądzie instalacji elektrycznej dostaję jakieś protokoły?

Tak, wykonawca powinien sporządzić protokół z przeglądu zawierający jego zakres, wyniki i wnioski. Protokół jest ważnym dokumentem dla celów bezpieczeństwa.

H3: Co jeśli podczas przeglądu zostaną wykryte usterki w instalacji?

Wszelkie wykryte podczas przeglądu usterki, uchybienia czy nieprawidłowości powinny zostać opisane w protokole wraz z zaleceniami dotyczącymi ich usunięcia. Należy je bezzwłocznie naprawić.

Jakie są konsekwencje zaniedbania przeglądów instalacji elektrycznej?

Brak przeglądów i pomiarów zwiększa ryzyko powstania awarii i pożaru. W razie wypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania jeśli przeglądy nie były wykonywane zgodnie z przepisami.

Ile kosztuje roczny przegląd instalacji elektrycznej?

Koszt zależy od wielkości i złożoności instalacji. Dla małego budynku to zwykle 500-1000 zł. Dla dużych obiektów przemysłowych nawet kilkanaście tysięcy złotych.