Pomiary rezystywności gruntu – co to jest i ile kosztuje

Pomiar rezystywności gruntu jest niezwykle ważnym badaniem geofizycznym, które pozwala określić parametry geotechniczne podłoża budowlanego. Właściwe rozpoznanie gruntu ma kluczowe znaczenie na etapie projektowania i wykonawstwa inwestycji budowlanych. Rezystywność gruntu to opór, jaki stawia on …

Pomiar rezystywności gruntu.

Pomiar rezystywności gruntu jest niezwykle ważnym badaniem geofizycznym, które pozwala określić parametry geotechniczne podłoża budowlanego. Właściwe rozpoznanie gruntu ma kluczowe znaczenie na etapie projektowania i wykonawstwa inwestycji budowlanych.

Rezystywność gruntu to opór, jaki stawia on przepływowi prądu elektrycznego. Im wyższa jest rezystywność, tym trudniej prąd przepływa przez ośrodek. Zjawisko to wykorzystuje metoda elektrooporowa, zwana również tomografią elektrooporową lub sondowaniem elektrooporowym.

Rodzaj badaniaPrzedział cen
Sondowanie elektrooporowe pionowe136 – 252 zł za 1 punkt pomiarowy
Profil elektrooporowy poziomy2716 – 5047 zł za 100 m profilu
Tomografia elektrooporowa 2D9230 – 15055 zł za 100 m profilu
Tomografia elektrooporowa 3D36914 – 61110 zł za powierzchnię 100 m x 100 m

Jak przebiega badanie rezystywności gruntu?

Badanie rezystywności gruntu należy do grupy metod geoelektrycznych. Polega ono na wbiciu w grunt sond elektrodowych i przepuszczeniu przez nie prądu stałego. Następnie mierzy się spadek napięcia między elektrodami. Na tej podstawie oblicza się opór elektryczny gruntu.

Procedura badania jest następująca:

 • Wytyczenie profilu pomiarowego.
 • Wbicie sond elektrodowych w odstępach co 1-5 m wzdłuż wytyczonej linii.
 • Podłączenie elektrod do aparatury pomiarowej.
 • Wprowadzenie prądu stałego między elektrodami i pomiar spadku napięcia.
 • Przesuwanie sond elektrodowych i wykonywanie kolejnych pomiarów.
 • Rejestracja wyników.
 • Opracowanie i interpretacja wyników.

Badanie może być wykonywane metodą:

 • sondowań elektrooporowych pionowych,
 • sondowań elektrooporowych poziomych,
 • tomografii elektrooporowej 2D,
 • tomografii elektrooporowej 3D.

Im gęstsza jest siatka pomiarowa, tym dokładniejszy obraz budowy geologicznej i rozkładu rezystywności w gruncie.

Jakie są zastosowania pomiaru rezystywności gruntu?

Metody elektrooporowe mają bardzo szerokie zastosowanie w badaniach podłoża budowlanego. Pozwalają między innymi na:

 • Rozpoznanie rodzaju i miąższości warstw geologicznych.
 • Wykrywanie soczewek, wkładek i obiektów o odmiennych parametrach.
 • Określenie głębokości zwierciadła wód gruntowych.
 • Wyznaczenie stref o podwyższonej wilgotności.
 • Lokalizacja uskoków i stref tektonicznych.
 • Wykrywanie kawern, pustek i innych nieciągłości.
 • Określenie agresywności korozyjnej gruntu.

Znając rozkład rezystywności, można wnioskować o budowie geologicznej i właściwościach gruntu. Ma to kluczowe znaczenie na etapie:

 • Projektowania fundamentów i konstrukcji inżynierskich.
 • Oceny stateczności skarp i zboczy.
 • Rozpoznania stanu technicznego nasypów i wałów przeciwpowodziowych.
 • Posadowienia obiektów wrażliwych na osiadania.
 • Oceny zagrożenia osuwiskowego.

Pomiar rezystywności pozwala ograniczyć ryzyko powstania awarii budowlanej i zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania obiektu przez cały okres jego eksploatacji.

Jakie czynniki wpływają na rezystywność gruntu?

Na wielkość oporu elektrycznego gruntu wpływają przede wszystkim:

 • Rodzaj skały lub gruntu – im więcej związków mineralnych przewodzących prąd, tym niższa rezystywność.
 • Zawartość wody – woda znacząco obniża rezystywność gruntu.
 • Zasolenie – sole mineralne są dobrymi przewodnikami prądu.
 • Temperatura – wzrost temperatury powoduje spadek rezystywności.
 • Porowatość – im większa przestrzeń porowa, tym wyższy opór elektryczny.
 • Stopień uziarnienia – grunty gruboziarniste mają wyższą rezystywność.
 • Zagęszczenie – wraz ze wzrostem zagęszczenia rośnie rezystywność.

Parametry te są ze sobą ściśle powiązane, dlatego interpretacja wyników badań wymaga dużego doświadczenia.

Jakie są koszty pomiaru rezystywności gruntu?

Koszty badań rezystywności gruntu zależą od kilku podstawowych czynników:

 • Zakresu prac (liczby punktów pomiarowych).
 • Głębokości sondowań.
 • Metodyki badania (sondowania pionowe, profile poziome, tomografia 2D, 3D).
 • Rodzaju aparatury pomiarowej.
 • Lokalizacji i dostępności terenu.
 • Konieczności uzyskania zgód i pozwoleń.

Poniżej przedstawiono przybliżone ceny wykonania badań rezystywności gruntu:

 • Sondowanie elektrooporowe pionowe – od 150 do 250 zł za 1 punkt pomiarowy.
 • Profil elektrooporowy poziomy – od 3000 do 5000 zł za 100 m profilu.
 • Tomografia elektrooporowa 2D – od 10000 do 15000 zł za 100 m profilu.
 • Tomografia elektrooporowa 3D – od 40000 do 60000 zł za powierzchnię 100 m x 100 m.

Dodatkowo należy doliczyć koszty:

 • Wykonania odwiertów badawczych – jeśli są wymagane.
 • Badań laboratoryjnych pobranych próbek gruntu.
 • Opracowania dokumentacji geotechnicznej.
 • Nadzoru i interpretacji geofizyka.

Całkowity koszt rozpoznania podłoża z wykorzystaniem badań rezystywności waha się zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych w zależności od skali inwestycji. Jest to stosunkowo niewielki wydatek, biorąc pod uwagę wymierne korzyści dla bezpieczeństwa i trwałości obiektu budowlanego.

Podsumowanie

Pomiar rezystywności gruntu to nowoczesna i nieinwazyjna technika badawcza, która znajduje szerokie zastosowanie w geologii inżynierskiej i geotechnice. Pozwala rozpoznać budowę geologiczną oraz właściwości fizykochemiczne podłoża, co ma kluczowe znaczenie na etapie projektowania i wykonawstwa robót budowlanych.

Koszty badań rezystywności są stosunkowo niewielkie w porównaniu do korzyści, jakie daje możliwość dokładnego rozpoznania gruntu. Inwestycja w badania geofizyczne zwraca się wielokrotnie w postaci zwiększenia bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych.

Pytania i odpowiedzi FAQ:

Jak często należy wykonywać badanie rezystywności gruntu?

Częstotliwość badań rezystywności gruntu zależy od celu ich wykonania. Przy projektowaniu nowych inwestycji badania te są niezbędne, aby prawidłowo zaprojektować posadowienie obiektów budowlanych. W przypadku istniejących budynków zaleca się powtarzanie badań co kilka lub kilkanaście lat w celu monitorowania ewentualnych zmian w podłożu gruntowym.

Jaka jest optymalna głębokość badania rezystywności gruntu?

Głębokość badania dobiera się indywidualnie w zależności od planowanej inwestycji i warunków lokalnych. Zwykle badania prowadzi się do głębokości kilkunastu metrów, ale przy dużych obiektach badania mogą schodzić nawet do 60-80 m. Im głębiej, tym koszt badania jest wyższy.

Jak długo trwa badanie rezystywności gruntu?

Czas trwania badań rezystywności gruntu jest ściśle związany z ich zakresem. Proste sondowanie pionowe zajmuje zwykle 1-2 dni. Wykonanie profili poziomych lub tomografii 2D to już okres ok. 1-2 tygodni. Tomografia 3D może trwać nawet kilka tygodni w zależności od wielkości badanego obszaru.

Czy badanie rezystywności wymaga uzyskania pozwoleń?

W większości przypadków badania rezystywności gruntu nie wymagają pozwoleń czy zgód administracyjnych. Wyjątkiem są obszary objęte szczególną ochroną (np. rezerwaty przyrody) lub tereny zamknięte (kolejowe, wojskowe).

Jak interpretuje się wyniki badań rezystywności gruntu?

Interpretacja wyników i przekładanie ich na rzeczywiste parametry geotechniczne gruntu wymaga dużego doświadczenia i jest zadaniem dla wykwalifikowanego geofizyka lub geologa inżynierskiego. Laikowi trudno jest samodzielnie analizować surowe dane pomiarowe.

Jakie są ograniczenia metody rezystywności gruntu?

Metoda elektrooporowa ma pewne ograniczenia. Nie sprawdza się w skałach o bardzo niskiej lub bardzo wysokiej rezystywności. Problematyczne mogą być także tereny silnie zurbanizowane ze względu na zakłócenia od instalacji podziemnych. Interpretacja wyników wymaga wiedzy i doświadczenia specjalisty.