Ile odbiorników na jednym obwodzie

Dobór ilości odbiorników energii elektrycznej podłączonych do jednego obwodu instalacji elektrycznej jest kluczowym zagadnieniem w projektowaniu bezpiecznych i niezawodnych instalacji. Od tego zależy prawidłowe działanie poszczególnych urządzeń, a także bezpieczeństwo użytkowników. Zbyt duża ilość odbiorników …

Wiele gniazd elektrycznych,

Dobór ilości odbiorników energii elektrycznej podłączonych do jednego obwodu instalacji elektrycznej jest kluczowym zagadnieniem w projektowaniu bezpiecznych i niezawodnych instalacji. Od tego zależy prawidłowe działanie poszczególnych urządzeń, a także bezpieczeństwo użytkowników. Zbyt duża ilość odbiorników na jednym obwodzie może powodować przeciążenia, zakłócenia w pracy urządzeń, a nawet pożary. Dlatego istotne jest, aby dobierać ilość odbiorników zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Ilość odbiorników a obciążalność obwodu

Podstawowym czynnikiem determinującym ilość odbiorników na jednym obwodzie jest obciążalność prądowa tego obwodu. Każdy obwód posiada maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia, jaki może płynąć w obwodzie bez ryzyka przegrzania.

Obciążalność prądowa zależy od:

 • Przekroju przewodu fazowego
 • Rodzaju zastosowanej izolacji
 • Sposobu ułożenia przewodów (w powietrzu, w rurze, w ziemi)
 • Temperatury otoczenia

Im większy przekrój przewodu, tym większa obciążalność. Najczęściej stosowane przekroje to 1,5 mm2, 2,5 mm2 oraz 4 mm2.

Zależność mocy obwodu od ilości odbiorników

Kolejnym istotnym czynnikiem jest moc zainstalowana w obwodzie. Jest ona równa sumie mocy wszystkich odbiorników podłączonych do tego obwodu.

Moc obwodu nie powinna przekraczać wartości:

 • dla obwodu jednofazowego: P=UIcosφ
 • dla obwodu trójfazowego: P=√3UI*cosφ

gdzie:

 • P – moc obwodu [W]
 • U – napięcie zasilania [V]
 • I – prąd obciążenia obwodu [A]
 • cosφ – współczynnik mocy

Współczynnik mocy zależy od rodzaju odbiornika, dla urządzeń domowych wynosi zwykle ok. 0,8-0,9.

Zabezpieczenia obwodów instalacji elektrycznej

Aby uniknąć przeciążeń, każdy obwód musi być zabezpieczony bezpiecznikiem nadmiarowo-prądowym lub wyłącznikiem instalacyjnym.

Parametry zabezpieczenia dobiera się wg następujących zasad:

 • Prąd znamionowy zabezpieczenia nie może być większy niż obciążalność długotrwała przewodu
 • Prąd znamionowy zabezpieczenia nie może być większy niż 75-80% obciążalności krótkotrwałej przewodu

Dzięki temu zabezpieczenie wyłączy obwód w przypadku przeciążenia zanim dojdzie do trwałego uszkodzenia instalacji.

Należy również dobrać zabezpieczenia różnicowoprądowe, zabezpieczające przed porażeniem prądem elektrycznym.

Maksymalna ilość odbiorników na podstawie mocy

Bazując na powyższych zależnościach, można określić maksymalną ilość odbiorników dla typowego obwodu instalacji 230V:

 • Dla obwodu o przekroju 1,5 mm2 i zabezpieczeniu 16A, przy cosφ=0,8:
  • Moc maksymalna obwodu: P=230V x 16A x 0,8 = 2992W
  • Przykładowy odbiornik o mocy 500W:
   • Ilość odbiorników: 2992W / 500W = 5 sztuk
 • Dla obwodu o przekroju 2,5 mm2 i zabezpieczeniu 20A, przy cosφ=0,85:
  • Moc maksymalna obwodu: P=230V x 20A x 0,85 = 3910W
  • Przykładowy odbiornik o mocy 1000W:
   • Ilość odbiorników: 3910W / 1000W = 3 sztuki

Widać więc, że im większa moc pojedynczego odbiornika, tym mniejsza ilość może zostać podłączona do obwodu.

Podział obwodów instalacji elektrycznej

Aby zminimalizować ryzyko przeciążenia pojedynczego obwodu, dokonuje się podziału instalacji elektrycznej na szereg obwodów o mniejszych mocach.

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-52, w instalacjach domowych należy stosować co najmniej:

 • 2 obwody oświetleniowe
 • 2 obwody gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia
 • 1 obwód gniazd w kuchni/aneksie kuchennym
 • 1 obwód gniazd łazienkowych
 • 1 obwód gniazd technicznych (np. lodówka)
 • 1 obwód zasilający kuchenkę elektryczną

Dzięki temu rozłożone jest obciążenie pomiędzy poszczególne obwody i zmniejszone ryzyko przeciążenia pojedynczego obwodu.

Wnioski

Podsumowując, ilość odbiorników na jednym obwodzie zależy od:

 • Obciążalności prądowej obwodu
 • Sumarycznej mocy podłączonych odbiorników
 • Rodzaju i parametrów zabezpieczeń

Należy tak dobrać ilość odbiorników, aby nie została przekroczona dopuszczalna obciążalność prądowa obwodu oraz moc obliczona ze wzoru P=UIcosφ.

Ponadto ważne jest wykonanie właściwego podziału instalacji na szereg mniejszych obwodów, co zminimalizuje ryzyko przeciążenia.

Dobór ilości odbiorników zgodnie z tymi zasadami zapewni bezpieczną i niezawodną pracę instalacji elektrycznej.

Przekrój przewoduObciążalność prądowa [A]Przykładowa ilość gniazd
1,5 mm2166-8
2,5 mm2208-10
4 mm22510-12
Moc pojedynczego odbiornika [W]Ilość odbiorników dla obwodu 16AIlość odbiorników dla obwodu 20A
50056
100034
200012
Rodzaj obwoduMinimalna ilość
Oświetleniowy2
Gniazd ogólnych2
Gniazd kuchennych1
Gniazd łazienkowych1
Techniczny1

Tabela przedstawia najważniejsze informacje poruszane w artykule w zwartej, przejrzystej formie:

 • Typowe obciążalności prądowe dla różnych przekrojów przewodów
 • Przykładową ilość gniazd na obwodach w zależności od przekroju
 • Ilość odbiorników w zależności od ich mocy i obciążalności obwodu
 • Minimalną ilość obwodów dla instalacji domowej

Jaka jest maksymalna ilość gniazd na jednym obwodzie elektrycznym?

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-52, na jednym obwodzie elektrycznym można zainstalować maksymalnie 10 gniazd wtyczkowych. Jest to wartość zalecana, aby uniknąć przeciążenia obwodu. W praktyce często stosuje się mniejszą ilość, np. 6-8 gniazd.

Od czego zależy ilość odbiorników na jednym obwodzie?

Ilość odbiorników zależy przede wszystkim od obciążalności prądowej obwodu, czyli maksymalnego prądu jaki może nim płynąć. Ważna jest również łączna moc podłączonych odbiorników – nie może przekraczać mocy obliczonej ze wzoru P=UIcosφ. Ponadto istotny jest rodzaj zabezpieczeń nadprądowych.

Jak obliczyć maksymalną ilość odbiorników dla danego obwodu?

Należy najpierw określić moc maksymalną obwodu ze wzoru P=UIcosφ, gdzie U to napięcie zasilania, I – prąd znamionowy zabezpieczenia, cosφ – współczynnik mocy. Następnie moc tę dzielimy przez moc pojedynczego odbiornika. W ten sposób otrzymamy maksymalną ilość odbiorników dla danego obwodu.

Jak poprawnie wykonać podział instalacji elektrycznej na obwody?

Aby uniknąć przeciążeń, instalację dzieli się na szereg mniejszych obwodów o różnym przeznaczeniu. Minimalna ilość obwodów dla instalacji w budynku mieszkalnym wynosi: 2 obwody oświetleniowe, 2 obwody gniazd ogólnych, 1 obwód gniazd kuchennych, 1 obwód łazienkowy, 1 obwód techniczny. Dzięki temu rozłożone jest obciążenie.

Jakie są typowe wartości obciążalności prądowej obwodów?

Dla obwodów o przekroju 1,5 mm2 obciążalność wynosi ok. 16A, dla 2,5 mm2 – 20A, a dla 4 mm2 nawet 25-32A. Dokładne wartości zależą od typu ułożenia przewodów i temperatury otoczenia. Należy je sprawdzić w normach i katalogach producentów.

Jakie są skutki przeciążenia obwodu elektrycznego?

Przeciążenie obwodu może doprowadzić do nagrzania i uszkodzenia izolacji przewodów, wadliwego działania podłączonych urządzeń, zadziałania zabezpieczeń nadprądowych lub w skrajnych przypadkach nawet pożaru. Dlatego kluczowe jest przestrzeganie dopuszczalnych obciążeń obwodów.