Pomiar natężenia oświetlenia

Pomiar natężenia oświetlenia jest niezwykle istotnym zagadnieniem w wielu dziedzinach nauki i techniki. Precyzyjne określenie poziomu oświetlenia jest kluczowe dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy, bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników różnych obiektów i przestrzeni. W niniejszym artykule …

Pomiar natężenia oświetlenia jest niezwykle istotnym zagadnieniem w wielu dziedzinach nauki i techniki. Precyzyjne określenie poziomu oświetlenia jest kluczowe dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy, bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników różnych obiektów i przestrzeni. W niniejszym artykule szczegółowo omówione zostaną zasady oraz metody pomiaru natężenia oświetlenia, przedstawione będą również przykłady zastosowania tego rodzaju pomiarów w praktyce.

Metody pomiaru natężenia oświetlenia

Istnieje kilka podstawowych metod, które mogą być wykorzystane do pomiaru natężenia oświetlenia. Wybór konkretnej techniki zależy od wielu czynników, takich jak dokładność wymagana w danym zastosowaniu, zakres natężeń, który ma być zmierzony czy też specyfika badanego źródła światła.

Pomiar bezpośredni

Najprostszą metodą jest bezpośredni pomiar natężenia oświetlenia za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego, zwanego luksmetrem. Urządzenie to wyposażone jest w czujnik światła, najczęściej fotodiodę lub fotorezystor, który reaguje na padające na niego promieniowanie. W wyniku oddziaływania strumienia fotonów generowany jest sygnał elektryczny o natężeniu proporcjonalnym do natężenia oświetlenia. Sygnał ten podlega następnie przetwarzaniu i jest wyświetlany w postaci konkretnej wartości natężenia oświetlenia, zwykle w jednostkach luksów (lx). Luksmetry mogą różnić się zakresem pomiarowym, dokładnością czy dodatkowymi funkcjami, jednak zasada ich działania pozostaje podobna.

Pomiar pośredni

Często natężenie oświetlenia mierzone jest w sposób pośredni, poprzez pomiar innych wielkości ściśle z nim związanych. Przykładem jest wykorzystanie przyrządów do pomiaru strumienia świetlnego emitowanego przez źródło światła, takich jak fotometry kuliste czy goniofotometry. Pozwalają one określić całkowity strumień świetlny danego źródła, który następnie może posłużyć do obliczenia spodziewanego natężenia oświetlenia w konkretnym punkcie, biorąc pod uwagę odległość od źródła i charakterystykę przestrzenną wiązki światła.

Innym przykładem pomiaru pośredniego jest wykorzystanie przyrządów do pomiaru mocy promieniowania, takich jak radiometry lub pirymetry. Na podstawie zmierzonej mocy promieniowania w zakresie widzialnym możliwe jest oszacowanie odpowiadającego jej strumienia świetlnego i natężenia oświetlenia. Metody pośrednie stosowane są często, gdy bezpośredni pomiar natężenia oświetlenia jest niemożliwy lub utrudniony.

Metody fotograficzne

Do pomiarów natężenia oświetlenia wykorzystuje się również techniki fotograficzne. Polegają one na wykonaniu zdjęć badanej sceny, a następnie na podstawie analizy histogramu jasności obrazu obliczeniu rozkładu natężenia oświetlenia. Zdjęcia wykonywane są aparatem wzorcowanym radiometrycznie, którego charakterystyka przetwarzania sygnału jest dokładnie znana. Umożliwia to przeliczenie poziomów jasności pikseli na wartości natężenia oświetlenia. Metody fotograficzne pozwalają na szybkie uzyskanie rozkładu natężenia oświetlenia w całej scenie, kosztem mniejszej dokładności pomiaru.

Wybór odpowiedniej metody

Wybierając metodę do pomiaru natężenia oświetlenia należy wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników:

 • Zakres natężeń – różne metody mają odmienne zakresy pomiarowe, należy wybrać taką, która pozwoli na pomiar spodziewanych poziomów oświetlenia.
 • Dokładność – metody bezpośrednie zapewniają zwykle większą dokładność niż pośrednie. Należy ocenić wymaganą dokładność.
 • Czas pomiaru – metody fotograficzne są znacznie szybsze niż manualny pomiar luksmetrem w wielu punktach.
 • Koszt – należy wziąć pod uwagę koszt sprzętu pomiarowego. Luksmetry są stosunkowo tanie, podczas gdy wyspecjalizowane przyrządy do pomiarów radiometrycznych czy fotometrycznych mogą być bardzo kosztowne.
 • Mobilność – przenośne luksmetry umożliwiają elastyczność pomiarów w różnych lokalizacjach.
 • Specyfika źródła światła – niektóre źródła, jak lampy LED, wymagają użycia przyrządów dostosowanych do ich widmowych charakterystyk.

Prawidłowy dobór metody pomiaru pozwoli na uzyskanie wiarygodnych i dokładnych wyników w sposób efektywny pod względem czasu i kosztów.

Zastosowania pomiarów natężenia oświetlenia

Pomiary natężenia oświetlenia mają bardzo szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Poniżej przedstawiono kilka przykładów:

 • Oświetlenie wnętrz – pomiary wykonywane są w celu sprawdzenia zgodności instalacji oświetleniowej z obowiązującymi normami dotyczącymi natężenia oświetlenia dla różnych typów pomieszczeń.
 • Oświetlenie awaryjne – regularnie mierzone jest natężenie oświetlenia zapewnianego przez oprawy awaryjne, aby sprawdzić poprawność ich działania.
 • Oświetlenie drogowe – pomiary natężenia oświetlenia dróg, ulic, placów pozwalają ocenić zgodność z przepisami oraz zapewnić bezpieczeństwo ruchu.
 • Oświetlenie przemysłowe – odpowiednie natężenie oświetlenia na stanowiskach pracy jest kluczowe dla zachowania wymaganej wydajności i dokładności przy jednoczesnym zmniejszeniu zmęczenia wzroku.
 • Oświetlenie roślin – w szklarniach i uprawach prowadzone są pomiary określające optymalne natężenie oświetlenia dla wzrostu konkretnych gatunków roślin.
 • Oświetlenie sceniczne – precyzyjne ustawienie oświetlenia sceny wymaga wcześniejszych pomiarów rozkładu natężenia światła z różnych reflektorów.
 • Badania materiałów – natężenie oświetlenia jest istotnym parametrem w wielu badaniach właściwości materiałów, np. wydajności ogniw fotowoltaicznych.

Regularny pomiar natężenia oświetlenia pozwala zapewnić optymalne warunki wzrokowe, bezpieczeństwo oraz efektywność wykorzystywanych systemów oświetleniowych w szerokim zakresie zastosowań.

Podsumowanie

Pomiar natężenia oświetlenia jest kluczowym elementem oceny i optymalizacji warunków oświetleniowych w wielu środowiskach. Może być on realizowany za pomocą różnych technik bezpośrednich i pośrednich, w zależności od wymagań konkretnego zastosowania. Niezależnie od wybranej metody, precyzyjne określenie parametrów oświetlenia pozwala spełnić szereg istotnych funkcji – od zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności po tworzenie pożądanych efektów wizualnych. Regularny monitoring natężenia oświetlenia powinien być standardem wszędzie tam, gdzie odpowiednie warunki świetlne mają kluczowe znaczenie.

Metoda pomiaruZaletyWady
Pomiar bezpośredni z użyciem luksmetru– Wysoka dokładność pomiaru
– Prosta obsługa
– Tani sprzęt
– Pracochłonny przy dużej ilości punktów pomiarowych
– Ograniczona mobilność
Pomiar strumienia świetlnego– Szybki pomiar całkowitego strumienia
– Możliwość obliczenia natężenia w dowolnym punkcie
– Wymaga drogiego sprzętu
– Mniejsza dokładność niż pomiar bezpośredni
Metody fotograficzne– Szybki pomiar całej sceny
– Wizualizacja rozkładu natężenia
– Niższa dokładność
– Wymaga wzorcowania aparatu
ZastosowanieWymaganiaPrzykładowa metoda
Oświetlenie wnętrzWysoka dokładność, mobilnośćLuksmetr
Oświetlenie awaryjneSzybkość pomiaru, powtarzalnośćLuksmetr
Oświetlenie drogoweDuży obszar pomiaruMetody fotograficzne
Oświetlenie przemysłowePrecyzja, powtarzalnośćLuksmetr
Oświetlenie roślinMożliwość pomiaru widmaRadiometria
Oświetlenie sceniczneWizualizacja rozkładuMetody fotograficzne
ParametrJednostkaPrzykładowe wartości
Natężenie oświetleniaLuks (lx)50-500 lx biura
100-300 lx szkoły
10-20 lx korytarze
Strumień świetlnyLumen (lm)450-2600 lm żarówki
600-6000 lm lamp LED
Oświetlenie awaryjneLuks1 lx drogi ewakuacyjne
5 lx strefy otwarte

FAQ

Dlaczego warto mierzyć natężenie oświetlenia?

Regularny pomiar natężenia oświetlenia jest istotny, aby zapewnić optymalne warunki oświetleniowe w danym środowisku. Pozwala to spełnić wymagania norm dotyczących oświetlenia, zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo pracy, a także obniżyć koszty eksploatacji instalacji oświetleniowych.

Jak często należy wykonywać pomiary natężenia oświetlenia?

Częstotliwość pomiarów zależy od konkretnego zastosowania. W przypadku oświetlenia wnętrz zaleca się pomiary co 5 lat. Dla oświetlenia awaryjnego i przemysłowego pomiary powinny być wykonywane raz w roku. Oświetlenie zewnętrzne i drogowe wymaga pomiarów co 2-3 lata.

Jakie czynniki wpływają na wybór metody pomiarowej?

Kluczowe czynniki to zakres i dokładność pomiaru, szybkość, koszt, mobilność oraz specyfika badanego źródła światła. Na tej podstawie należy wybrać pomiar bezpośredni, pośredni lub metodę fotograficzną.

Jakie są typowe zakresy natężenia oświetlenia?

Natężenie oświetlenia w typowych wnętrzach mieści się w zakresie od 50 do 500 luksów. Oświetlenie awaryjne wynosi 1-5 luksów. Oświetlenie dróg i ulic to zwykle 10-30 luksów.

Jakich jednostek używa się do określania natężenia oświetlenia?

Podstawową jednostką natężenia oświetlenia w układzie SI jest lux (lx). Dawniej stosowano jednostki świecy (cd) i lampy (lm).

Jakie są typowe błędy w pomiarach natężenia oświetlenia?

Do błędów należy zaliczyć zły dobór metody i przyrządów pomiarowych, niewłaściwe ustawienie luksmetru, wpływ cienia operatora, brak wzorcowania przyrządów, nieuwzględnienie widmowej charakterystyki źródeł światła.

Jakich norm należy przestrzegać przy pomiarach natężenia oświetlenia?

Kluczowe normy to PN-EN 12464-1 dotycząca oświetlenia wnętrz oraz PN-EN 13201 odnosząca się do oświetlenia dróg i miejsc publicznych.