Wysokie napięcie – wszystko co musisz wiedzieć o zjawisku elektrycznym

Wprowadzenie do tematu wysokiego napięcia i napięcia elektrycznego Napięcie elektryczne jest jedną z podstawowych wielkości fizycznych w elektrotechnice. Określa ono różnicę potencjałów pomiędzy dwoma punktami w obwodzie elektrycznym. Wysokie napięcie to napięcie przekraczające 1 kV. Stosuje się je głównie …

Słupy wysokiego napięcia

Wprowadzenie do tematu wysokiego napięcia i napięcia elektrycznego

Napięcie elektryczne jest jedną z podstawowych wielkości fizycznych w elektrotechnice. Określa ono różnicę potencjałów pomiędzy dwoma punktami w obwodzie elektrycznym.

Wysokie napięcie to napięcie przekraczające 1 kV. Stosuje się je głównie w przesyle i rozdziale energii elektrycznej.

Rodzaje napięć elektrycznych:

 • Napięcie niskie - do 1 kV
 • Napięcie średnie - od 1 kV do 30 kV
 • Napięcie wysokie - od 30 kV do 230 kV
 • Napięcie najwyższe - powyżej 230 kV

Źródłami napięcia elektrycznego są m.in.:

 • Prądnice
 • Akumulatory
 • Ogniwa fotowoltaiczne
 • Transformatory

Parametry napięcia:

 • Wartość skuteczna
 • Wartość szczytowa
 • Częstotliwość

Jednostki napięcia to m.in. wolt i kilovolt.

Elementy sieci wysokich napięć to m.in. linie napowietrznekablerozdzielnie i transformatory.

Praca przy urządzeniach wysokiego napięcia wymaga szczególnych środków bezpieczeństwa.

Źródła i rodzaje napięcia elektrycznego

Istnieje wiele źródeł napięcia elektrycznego. Do najważniejszych należą:

 • Prądnice - urządzenia elektromechaniczne przetwarzające energię mechaniczną na elektryczną. Generują napięcie zmienne.
 • Akumulatory - urządzenia magazynujące energię w postaci energii chemicznej i zamieniające ją na energię elektryczną. Dostarczają napięcia stałego.
 • Ogniwa fotowoltaiczne - urządzenia zamieniające energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Wytwarzają napięcie stałe.
 • Transformatory - urządzenia elektromagnetyczne służące do zmiany wartości napięcia przemiennego.

Rodzaje napięcia elektrycznego:

 • Napięcie stałe (DC) - nie zmienia się w czasie.
 • Napięcie zmienne (AC) - zmienia się sinusoidalnie w czasie. Posiada wartość skuteczną i szczytową.
 • Napięcie pulsujące - zmienia się okresowo między dwoma poziomami.

Parametry napięcia zmiennego:

 • Częstotliwość - liczba cykli na sekundę, mierzona w hercach [Hz].
 • Okres - czas trwania jednego cyklu.
 • Wartość skuteczna - ekwiwalent prądu stałego.
 • Wartość szczytowa - maksymalna chwilowa wartość napięcia.

Jednostki napięcia to m.in. wolt [V], kilowolt [kV], megawolt [MV].

Parametry napięcia elektrycznego

Napięcie elektryczne charakteryzuje się szeregiem parametrów. Do najważniejszych należą:

 • Wartość napięcia - podstawowa wielkość określająca różnicę potencjałów w obwodzie elektrycznym. Podawana w woltach [V].
 • Rodzaj napięcia - napięcie może być stałe (DC) lub zmienne (AC).
 • Częstotliwość - dla napięcia zmiennego, liczba cykli na sekundę, mierzona w hercach [Hz].
 • Wartość skuteczna - dla napięcia zmiennego, ekwiwalent napięcia stałego o tej samej mocy.
 • Wartość szczytowa - maksymalna chwilowa wartość napięcia zmiennego.
 • Zakres napięcia - klasyfikacja na napięcie niskie, średnie, wysokie i najwyższe.

Pomiar napięcia odbywa się za pomocą:

 • Woltomierzy - do pomiaru napięcia stałego i zmiennego.
 • Oscyloskopów - do obserwacji przebiegów napięcia zmiennego.

Dokładny pomiar parametrów napięcia jest kluczowy w prawidłowym działaniu urządzeń i sieci elektroenergetycznych.

Podział napięć na wysokie, średnie i niskie

W elektroenergetyce stosuje się podział napięć elektrycznych na:

 • Napięcia niskie (do 1 kV)
 • Napięcia średnie (1-30 kV)
 • Napięcia wysokie (30-230 kV)
 • Napięcia najwyższe (powyżej 230 kV)

Napięcia niskie wykorzystuje się w instalacjach domowych i przemysłowych. Typowe wartości to:

 • 230 V - sieć jednofazowa
 • 400 V - sieć trójfazowa

Napięcia średnie stosowane są w rozdzielniach zasilających duże zakłady przemysłowe oraz do zasilania silników dużej mocy.

Napięcia wysokie służą do przesyłu energii elektrycznej na duże odległości, zwykle za pomocą linii napowietrznych. Typowe napięcia to 110 kV, 220 kV.

Napięcia najwyższe (400-800 kV) wykorzystuje się w krajowych sieciach przesyłowych w celu zminimalizowania strat mocy.

Podział na poziomy napięć jest istotny ze względu na:

 • dobór izolacji i zabezpieczeń
 • budowę linii i stacji elektroenergetycznych
 • bezpieczeństwo obsługi i eksploatacji

Zastosowania wysokich napięć

Wysokie napięcia mają kluczowe zastosowania w energetyce i przemyśle. Do najważniejszych należą:

 • Przesył energii elektrycznej na duże odległości
  • Minimalizacja strat mocy
  • Linie wysokiego napięcia 110 kV, 220 kV, 400 kV
 • Rozdział energii w stacjach elektroenergetycznych
  • Transformatory obniżające napięcie
  • Rozdzielnie wysokich napięć
 • Zasilanie urządzeń przemysłowych
  • Piece łukowe
  • Urządzenia elektrolityczne
  • Urządzenia roentgenowskie
 • Przyspieszanie cząstek w akceleratorach
  • Wysokonapięciowe zasilacze
  • Napięcia rzędu milionów voltów

Zalety wysokich napięć:

 • Mniejsze straty mocy przesyłu
 • Mniejsze prądy przy tej samej mocy
 • Możliwość przesyłu energii na duże odległości

Wady:

 • Konieczność stosowania specjalnych izolacji i zabezpieczeń
 • Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

Elementy sieci wysokich napięć

Sieci wysokich napięć składają się z wielu elementów, w tym:

 • Linie przesyłowe
  • Linie napowietrzne - przewody nagie lub izolowane
  • Kable podziemne - kable o izolacji papierowej lub polietylenowej
 • Stacje elektroenergetyczne
  • Rozdzielnie wysokich napięć
   • Szyny zbiorcze
   • Wyłączniki mocy
   • Odłączniki
   • Transformatory napięciowe i prądowe
  • Transformatory - obniżają napięcie do poziomu średniego
 • Urządzenia zabezpieczające
  • Odgromniki - chronią przed przepięciami
  • Ograniczniki przepięć - ograniczają skutki przepięć
  • Rozłączniki - rozłączają obwód przy zbyt dużych prądach
 • Urządzenia pomiarowe
  • Woltomierze - do pomiaru napięcia
  • Amperomierze - do pomiaru prądu
  • Liczniki energii - do pomiaru zużycia energii

Wszystkie elementy sieci wysokich napięć muszą być odpowiednio dobrane, wykonane i zabezpieczone ze względu na wysokie napięcie.

Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach wysokiego napięcia

Praca przy urządzeniach wysokiego napięcia wymaga zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa:

 • Stosowanie środków ochrony indywidualnej:
  • Rękawice i obuwie izolacyjne
  • Kaski i okulary ochronne
  • Odzież ochronna nieprzewodząca prądu
 • Przestrzeganie zasad BHP przy pracach elektrycznych:
  • Wyłączenie napięcia i uziemienie urządzeń
  • Zastosowanie barier ochronnych i oznakowania
  • Prace wykonywane przez minimum dwie osoby
 • Stosowanie izolacji i ekranowania:
  • Izolatory wsporcze i przepustowe
  • Ekranowanie kabli i urządzeń
 • Pomiary kontrolne napięcia przed pracą
 • Ograniczenie dostępu osób nieuprawnionych
 • Odpowiednie szkolenia pracowników

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa minimalizuje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

Pomiary napięcia elektrycznego

Do pomiarów napięcia elektrycznego służą różne przyrządy pomiarowe:

 • Woltomierze - do pomiaru napięcia stałego i zmiennego
  • Woltomierze magnetoelektryczne
  • Woltomierze elektromagnetyczne
  • Woltomierze cyfrowe
 • Oscyloskopy - do obserwacji przebiegów napięcia zmiennego
  • Oscyloskopy analogowe
  • Oscyloskopy cyfrowe
 • Mierniki uniwersalne - pozwalają mierzyć wiele wielkości, w tym napięcie
 • Rejestratory - rejestrują pomiary napięcia w funkcji czasu

Podstawowe parametry mierzone dla napięcia:

 • Wartość napięcia - w woltach [V]
 • Rodzaj napięcia - stałe/zmienne
 • Częstotliwość - dla napięcia zmiennego [Hz]

Pomiary napięcia służą m.in. do:

 • Kontroli prawidłowości pracy urządzeń i sieci elektroenergetycznych
 • Wykrywania zakłóceń i nieprawidłowości
 • Doboru zabezpieczeń i izolacji
 • Określania charakterystyk i parametrów urządzeń elektrycznych

Dokładne pomiary napięcia są kluczowe dla bezpieczeństwa i niezawodności systemów elektroenergetycznych.

Przepisy i normy dotyczące wysokich i najwyższych napięć

Urządzenia i instalacje wysokich i najwyższych napięć muszą spełniać rygorystyczne wymagania określone w przepisach i normach:

 • Prawo energetyczne - określa zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
 • Rozporządzenia dotyczące BHP - wymagania bezpieczeństwa pracy
 • Normy budowy urządzeń elektrycznych - parametry techniczne i badania urządzeń
 • Normy dotyczące linii napowietrznych i kablowych - parametry, badania i odbiory
 • Normy izolacji urządzeń wysokiego napięcia - wymagania co do wytrzymałości elektrycznej i odległości izolacyjnych
 • Normy ochrony odgromowej i przepięciowej - wymagania co do ochronników i ograniczników przepięć
 • Normy ochrony środowiska - m.in. dopuszczalny poziom hałasu i promieniowania

Przestrzeganie przepisów i norm gwarantuje:

 • Bezpieczeństwo obsługi i otoczenia
 • Niezawodność pracy urządzeń
 • Ochronę sieci przed zakłóceniami
 • Ochronę środowiska

Dlatego certyfikacja i badania urządzeń wysokich napięć są obligatoryjne.

Największe elektrownie i linie wysokich napięć na świecie

Największe elektrownie i linie przesyłowe na świecie operują przy bardzo wysokich napięciach:

 • Elektrownia szczytowo-pompowa Tianhuangping w Chinach
  • Moc zainstalowana: 6400 MW
  • Napięcie: 500 kV
 • Elektrownia wodna Trzech Przełomów w Chinach
  • Moc: 22 500 MW
  • Napięcie: 500 kV
 • Linia przesyłowa Xiangjiaba–Shanghai w Chinach
  • Długość: 2000 km
  • Napięcie: 800 kV (prąd stały)
 • Linia przesyłowa Rio Madeira w Brazylii
  • Długość: 2385 km
  • Napięcie: 600 kV
 • Stacja elektroenergetyczna Ekibastuz GRES-2 w Kazachstanie
  • Moc: 1000 MW
  • Napięcie: 1150 kV

Zalety tak wysokich napięć:

 • Możliwość przesyłu ogromnych ilości energii
 • Niewielkie straty mocy na przesyle
 • Możliwość zasilania bardzo odległych odbiorców

Jednak wymagają one specjalnych rozwiązań technicznych i środków bezpieczeństwa.

Przemysł energii elektrycznej najwyższymi napięciami

Najwyższe napięcia (powyżej 230 kV) mają kluczowe znaczenie w przesyle energii elektrycznej na bardzo duże odległości:

 • Pozwalają ograniczyć straty mocy do minimum
 • Umożliwiają przesył ogromnych ilości energii na odległość setek i tysięcy kilometrów
 • Zmniejszają koszty budowy sieci dzięki mniejszym prądom przy tej samej mocy

Przykładowe napięcia sieci przesyłowych:

 • 400 kV, 750 kV - w Europie
 • 500 kV, 800 kV - w Chinach
 • 600 kV, 800 kV - w Indiach
 • 500 kV, 600 kV - w Brazylii

Do przesyłu wykorzystuje się:

 • Linie napowietrzne - tańsze, ale wrażliwe na warunki pogodowe
 • Kable podziemne - droższe, ale niezawodne

Wyzwania przesyłu najwyższymi napięciami:

 • Konieczność zachowania dużych odległości izolacyjnych
 • Utrzymanie wysokiej niezawodności pracy
 • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi

Nowoczesne rozwiązania w sieciach wysokich i najwyższych napięć

W sieciach najwyższych napięć stosuje się szereg nowoczesnych rozwiązań technicznych:

 • Inteligentne sieci przesyłowe - automatyzacja, monitoring i sterowanie pracą sieci
 • Kable nadprzewodnikowe - przesył prądu bez strat energii
 • Cyfrowe transformatory napięcia i prądu - precyzyjne pomiary parametrów sieci
 • Kompensatory mocy biernej - redukcja prądów magnesujących
 • Elastyczne systemy przesyłu prądu stałego - mniejsze straty mocy
 • Zaawansowane materiały izolacyjne - izolatory kompozytowe i powłoki nanodielektryków
 • Nowe technologie linii - przewody wielożyłowe, przewody gapowe

Korzyści:

 • Zwiększenie niezawodności przesyłu energii
 • Lepsze wykorzystanie potencjału sieci
 • Ograniczenie awaryjności i strat energii
 • Możliwość integracji odnawialnych źródeł energii

Nowoczesne technologie pozwalają optymalizować pracę i rozbudowę sieci najwyższych napięć.

Przyszłość sieci wysokich i najwyższych napięć

Sieci przesyłowe najwyższych napięć odgrywać będą kluczową rolę w przyszłości systemów elektroenergetycznych:

 • Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną - rozwój elektromobilności, przemysłu, cyfryzacji
 • Integracja odnawialnych źródeł energii - przesył z obszarów wytwarzania do odbiorców
 • Rozwój energetyki rozproszonej - przesył z wielu rozproszonych źródeł
 • Integracja systemów elektroenergetycznych - transgraniczne połączenia sieci

Kluczowe kierunki rozwoju:

 • Podniesienie napięć przesyłu do poziomu 1000 kV i więcej
 • Rozwój sieci prądu stałego wysokiego napięcia
 • Nowe technologie kabli, przewodów i izolacji
 • Cyfryzacja i automatyzacja zarządzania siecią

Sieci najwyższych napięć staną się kręgosłupem przyszłych systemów elektroenergetycznych.

Ciekawostki ze świata wysokich i najwyższych napięć

W dziedzinie wysokich i najwyższych napięć istnieje wiele interesujących faktów i rekordów:

 • Najwyższe napięcie przesyłu - 1200 kV w Chinach
 • Najdłuższa linia przesyłowa - Rio Madeira 2385 km, 600 kV
 • Największa moc transformatora - 1210 MVA, 1050 kV
 • Najwyższe napięcie laboratoryjne - 5 milionów V
 • Największy izolator - wysokość 8,15 m, ciężar 9 ton
 • Najdłuższy kabel podmorski - NordLink, 623 km, 525 kV
 • Najgłębszy podmorski kabel - NorNed, 580 metrów poniżej powierzchni morza
 • Najwyższe słupy - Yangtze River Crossing, 302 m
 • Największa "iskra" z cewki Tesli - długość 13,5 m

Te osiągnięcia pokazują, jak zaawansowane są technologie z dziedziny wysokich i najwyższych napięć. Naukowcy i inżynierowie nieustannie poszerzają granice możliwości w tej dziedzinie.

Podsumowanie najważniejszych informacji o wysokim napięciu

Wysokie napięcie odgrywa kluczową rolę w systemach elektroenergetycznych. Podsumowując najważniejsze informacje:

 • Napięcie elektryczne wyraża różnicę potencjałów w obwodzie elektrycznym. Jednostką napięcia jest wolt [V].
 • Wysokie napięcie zaczyna się od 30 kV i służy do przesyłu energii na duże odległości.
 • Elementy sieci wysokich napięć to m.in. linie napowietrznestacje i transformatory.
 • Praca przy urządzeniach wysokiego napięcia wymaga specjalnych środków bezpieczeństwa.
 • Pomiary napięcia wykonuje się za pomocą woltomierzy, oscyloskopów i analizatorów sieci.
 • Urządzenia wysokich napięć muszą spełniać rygorystyczne normy i przepisy.
 • Najwyższe napięcia sięgają 800 kV i służą do przesyłu energii na ogromne odległości.
 • Przyszłością są inteligentne sieci wysokich napięć, wykorzystujące najnowsze technologie.

Zrozumienie zagadnień związanych z wysokim napięciem jest kluczowe dla specjalistów branży elektroenergetycznej.

Oto dodatkowy proponowany śródtytuł dla artykułu:

Obliczanie napięcia elektrycznego - podstawowe wzory

Do obliczania wartości napięcia w obwodach elektrycznych służą proste wzory.

Dla prądu stałego podstawowy wzór to:

U = I * R

gdzie:

U - napięcie (w woltach [V])

I - natężenie prądu (w amperach [A])

R - rezystancja (w ommach [Ω])

Dla prądu przemiennego mamy wzory na:

 • Wartość skuteczną:

U = √2 * Umax * sin(ωt)

 • Wartość szczytową:

Umax = √2 * U

 • Częstotliwość:

f = 1/T

gdzie:

U - napięcie skuteczne

Umax - napięcie szczytowe

ω - pulsacja

t - czas

T - okres

f - częstotliwość

Znajomość tych podstawowych wzorów pozwala wykonywać obliczenia związane z napięciem w obwodach elektrycznych.

FAQ

1. Czym jest napięcie elektryczne?

Napięcie elektryczne jest to różnica potencjałów elektrycznych pomiędzy dwoma punktami obwodu elektrycznego. Jednostką napięcia jest Volt [V].

2. Jakie są rodzaje napięcia elektrycznego?

Wyróżniamy napięcie stałe (DC) i napięcie zmienne (AC). Napięcie zmienne może mieć przebieg sinusoidalny, prostokątny i inne.

3. Co to jest wysokie napięcie?

Mianem wysokiego napięcia określamy napięcie powyżej 1 kV. W elektroenergetyce wyróżnia się napięcia: niskie (do 1 kV), średnie (1-30 kV), wysokie (30-230 kV) i najwyższe (powyżej 230 kV).

4. Do czego służy wysokie napięcie?

Wysokie napięcie wykorzystuje się głównie do przesyłu energii elektrycznej na duże odległości oraz w przemyśle.

5. Jakie są zalety stosowania wysokich napięć?

Do zalet należą: mniejsze straty mocy przesyłu, możliwość przesyłu dużych mocy, mniejsze prądy przy danej mocy, prostota konstrukcji linii przesyłowych.

6. Jakie są wady wysokich napięć?

Wadami są: niebezpieczeństwo porażenia prądem, konieczność specjalnych środków bezpieczeństwa i zabezpieczeń, kosztowna aparatura łączeniowa i izolacyjna.

7. Jakie są typowe wartości napięć w sieciach elektroenergetycznych?

Typowe napięcia to: niskie - 230/400 V, średnie - 10/15 kV, wysokie - 110/220 kV, najwyższe - 400-800 kV.

8. Jakie są podstawowe elementy sieci wysokich napięć?

Do elementów tych należą: linie napowietrzne i kablowe, stacje elektroenergetyczne, transformatory, rozdzielnie, aparatura łączeniowa i zabezpieczająca.

9. Jakie zagrożenia występują przy pracy pod napięciem?

Zagrożeniami są: porażenie prądem elektrycznym, poparzenia łukiem elektrycznym, pożar oraz wybuch spowodowany łukiem.

10. Jakie środki bezpieczeństwa stosuje się przy pracach pod napięciem?

Stosuje się m.in.: odpowiednie narzędzia i wyposażenie izolacyjne, koordynację prac, wygrodzenia i oznakowania stref niebezpiecznych.

11. Jak wykonuje się pomiary napięcia?

Do pomiarów napięcia służą mierniki uniwersalne, woltomierze, rejestratory i analizatory jakości zasilania. Mierzy się wartość skuteczną, szczytową, przebiegi.

12. Jakie są dopuszczalne wartości odchyłek napięcia w sieci elektroenergetycznej?

Dopuszczalne odchyłki napięcia wynoszą ±10% napięcia znamionowego dla sieci NN i ±5% dla sieci WN.

13. Co to są przepięcia i jak przed nimi chronić urządzenia?

Przepięcia to chwilowe wzrosty napięcia. Chroni się przed nimi stosując ograniczniki przepięć, odgromniki, warystory i iskierniki.

14. Jakie są przyczyny powstawania przepięć?

Przyczynami są m.in.: wyładowania atmosferyczne, łączenia w sieci, uszkodzenia urządzeń.

15. Jakie normy i przepisy dotyczą urządzeń wysokich napięć?

Są to m.in. normy PN-EN, normy branżowe, przepisy budowy urządzeń elektrycznych, przepisy BHP.

16. Jak oznacza się urządzenia wysokiego napięcia?

Stosuje się oznaczenia ostrzegawcze w postaci napisów, tablic, naklejek oraz barwę pomarańczową.

17. Jakie badania wykonuje się na urządzeniach wysokich napięć?

M.in. badania napięciowe, rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, stopnia ochrony IP, EMC.

18. Co to jest uziemienie i do czego służy?

Uziemienie to połączenie przewodzącego elementu instalacji z ziemią. Służy m.in. do ochrony przeciwporażeniowej.

19. Jakie są dopuszczalne wartości rezystancji uziemień?

Wartości rezystancji uziemień wynoszą zwykle poniżej 10 Ω dla urządzeń niskiego napięcia i 1-5 Ω dla WN.

20. Jakie są przyszłe trendy w sieciach wysokich napięć?

Należą do nich m.in.: inteligentne sieci, linie prądu stałego, nowe materiały izolacyjne, cyfryzacja sieci.