Linie średniego napięcia – budowa, zastosowanie i parametry techniczne

Wprowadzenie – definicja i ogólny opis linii średniego napięcia Linia średniego napięcia (SN) to element systemu elektroenergetycznego służący do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej na napięciu od 1kV do 60kV. Główne cechy linii SN: Linie SN odgrywają …

Wprowadzenie – definicja i ogólny opis linii średniego napięcia

Linia średniego napięcia (SN) to element systemu elektroenergetycznego służący do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej na napięciu od 1kV do 60kV.

Główne cechy linii SN:

 • Napięcie robocze od 1 do 60kV (najczęściej 15kV lub 20kV)
 • Prądy robocze od kilkudziesięciu do kilkuset amperów
 • Pełni funkcję przesyłową i dystrybucyjną w systemie elektroenergetycznym
 • Łączy stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne wyższych i niższych napięć
 • Występuje w postaci linii napowietrznych lub kabli

Linie SN odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu energii elektrycznej odbiorcom końcowym. Pozwalają na przesyłanie mocy z elektrowni do stacji transformatorowych, a następnie dystrybucję do odbiorców poprzez sieci niskiego napięcia. Ich niezawodne funkcjonowanie jest niezwykle istotne dla zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej.

Budowa i elementy składowe linii średniego napięcia

Linie średniego napięcia składają się z następujących elementów:

 • Przewody prądowe
  • Przewody napowietrzne (wiązki przewodów, linki, przewody gołe)
  • Kable i przewody kablowe (kable izolowane, kable oponowe)
 • Słupy i maszty - konstrukcje wsporcze dla przewodów napowietrznych
  • Słupy żelbetowe, stalowe, drewniane
  • Maszty stalowe
 • Izolatory - zapewniają izolację przewodów od konstrukcji wsporczych
 • Złącza i mufy - łączenie odcinków linii
 • Uziemienia ochronne - zapewniają bezpieczeństwo pracy linii
 • Ochrona odgromowa - chroni linię przed wyładowaniami atmosferycznymi

Rodzaje przewodów:

 • Gołe przewody aluminiowe lub miedziane
 • Stalowo-aluminiowe (ACSR)
 • Wiązki aluminiowe lub miedziane
 • Kable aluminiowe lub miedziane, różne typy izolacji

Parametry słupów i masztów:

 • Wysokość od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów
 • Wytrzymałość mechaniczna dostosowana do warunków pracy linii
 • Odporność na korozję i warunki atmosferyczne

Parametry techniczne linii średniego napięcia

Linie średniego napięcia charakteryzują się następującymi parametrami technicznymi:

 • Napięcie robocze
  • Standardowo 15 kV lub 20 kV
  • W zakresie od 1 kV do 60 kV
 • Prądy robocze
  • Od kilkudziesięciu do kilkuset amperów
  • Zależne od mocy i napięcia linii
 • Prądy zwarciowe
  • Rzędu kilku do kilkunastu kA
  • Wyznaczają obciążalność zwarciową linii
 • Rezystancja
  • Zależna od rodzaju i przekroju przewodów
  • Typowo 0.1-0.5 Ω/km
 • Indukcyjność
  • Ok. 1 mH/km dla przewodów gołych
  • 0.3-0.7 mH/km dla kabli
 • Pojemność
  • Ok. 10 nF/km dla przewodów gołych
  • 100-300 nF/km dla kabli

Dokładne wartości parametrów zależą od konstrukcji linii i zastosowanych materiałów. Parametry techniczne decydują o możliwościach przesyłowych i eksploatacyjnych linii SN.

Zastosowanie linii średniego napięcia

Linie średniego napięcia pełnią następujące funkcje w systemie elektroenergetycznym:

 • Przesył energii elektrycznej z elektrowni do systemu dystrybucyjnego
 • Zasilanie odbiorców przemysłowych o mocy od kilkuset kW do kilku MW
 • Zasilanie stacji transformatorowych SN/nN
  • Transformacja napięcia ze średniego na niskie
  • Zasilanie sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia
 • Połączenia szyn rozdzielni SN w stacjach elektroenergetycznych
 • Zasilanie podstacji trakcyjnych dla potrzeb kolejnictwa

Rodzaje odbiorców zasilanych liniami SN:

 • Zakłady przemysłowe
 • Obiekty użyteczności publicznej
 • Osiedla mieszkaniowe
 • Infrastruktura kolejowa
 • Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Linie SN umożliwiają przesył mocy w zakresie od kilkuset kW do dziesiątek MW, przy napięciach 1-60 kV. Stanowią kluczowy element sieci elektroenergetycznych.

Eksploatacja i bezpieczeństwo linii SN

Prawidłowa eksploatacja i zapewnienie bezpieczeństwa są kluczowe dla niezawodnej pracy linii średniego napięcia. Obejmuje to:

 • Przeglądy okresowe i konserwacja
  • Kontrola stanu technicznego linii i jej elementów
  • Czyszczenie i smarowanie aparatury
  • Wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów
  • Utrzymanie pasa technologicznego linii
 • Zabezpieczenia linii przed:
  • Przepięciami i przetężeniami
  • Zwarciami i zwarciami doziemnymi
  • Zagrożeniami mechanicznymi i klimatycznymi
 • Ochrona przeciwporażeniowa
  • Izolacja przewodów i urządzeń
  • Zastosowanie napięć bezpiecznych
  • Wyłączniki różnicowoprądowe
  • Uziemienia ochronne
 • Ochrona odgromowa i przepięciowa
  • Ograniczniki przepięć
  • Zwiększenie izolacji odległościowej
  • Odprowadzenie prądów piorunowych
 • Przestrzeganie przepisów BHP
  • Strefy bezpieczeństwa
  • Odpowiednie środki ochrony indywidualnej
  • Właściwe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc pracy

Prawidłowa eksploatacja i konserwacja zapewniają niezawodną pracę linii SN przez wiele lat.

Modernizacja i rozwój linii średniego napięcia

Aby sprostać nowym wyzwaniom, linie średniego napięcia podlegają ciągłej modernizacji i rozwojowi. Najważniejsze trendy to:

 • Kable izolowane zastępujące linie napowietrzne
  • Wyższa niezawodność i odporność na warunki atmosferyczne
  • Mniejszy wpływ na środowisko i krajobraz
  • Łatwiejsza rozbudowa sieci kablowej w terenie zurbanizowanym
 • Inteligentne sieci SN
  • Automatyzacja i zdalne sterowanie
  • Szybkie wykrywanie i lokalizacja awarii
  • Optymalizacja pracy sieci i strat energii
 • Systemy pomiarowe
  • Liczniki zdalnego odczytu danych
  • Monitoring obciążenia i jakości energii
  • Integracja z systemami zarządzania siecią
 • Integracja OZE
  • Przyłączanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych
  • Dwukierunkowy przepływ energii
  • Magazyny energii w sieci SN

Dalszy rozwój linii SN będzie zmierzał w kierunku inteligentnych sieci, umożliwiających integrację odnawialnych źródeł energii, magazynów energii oraz aktywnego udziału odbiorców w zarządzaniu popytem.

Podsumowanie - znaczenie linii średniego napięcia w systemie elektroenergetycznym

Linie średniego napięcia odgrywają kluczową rolę w systemie elektroenergetycznym, ponieważ:

 • Umożliwiają przesył i dystrybucję energii elektrycznej na obszarze całego kraju
 • Łączą ze sobą stacje elektroenergetyczne różnych poziomów napięć
 • Dostarczają energię elektryczną bezpośrednio do dużych odbiorców przemysłowych
 • Zasilają miliony odbiorców poprzez stacje SN/nN i sieci niskiego napięcia
 • Stanowią kręgosłup systemu transmisji i dystrybucji energii elektrycznej

Niezawodność pracy linii SN jest kluczowa dla zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej dla gospodarki i społeczeństwa. Dlatego linie te muszą być odpowiednio projektowane, budowane i utrzymywane. Rozwój nowoczesnych technologii pozwala optymalizować ich pracę i sprostać wyzwaniom przyszłości.

Podsumowując, linie średniego napięcia są fundamentem infrastruktury elektroenergetycznej i ich sprawne funkcjonowanie ma strategiczne znaczenie dla każdego nowoczesnego państwa.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące linii średniego napięcia

Jaka jest typowa wartość napięcia w linii SN?

Najczęściej spotykane napięcia nominalne linii średniego napięcia (SN) to 15 kV oraz 20 kV. W pewnych przypadkach stosuje się też napięcia 10 kV, 30 kV oraz 60 kV.

Jakie są dopuszczalne wartości prądów w linii SN?

Prądy robocze w liniach SN mogą wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset amperów, w zależności od mocy i napięcia danej linii. Prądy zwarciowe są rzędu kilku do kilkunastu kA.

Jakie są podstawowe elementy linii SN?

Główne elementy linii SN to: przewody robocze i powrotne, słupy i maszty, izolatory, złącza i mufy, uziemienia, ochrona odgromowa, aparatura łączeniowa i zabezpieczeniowa.

Jaka jest różnica między linią napowietrzną a kablową SN?

Linia napowietrzna wykorzystuje gołe przewody lub wiązki przewodów zawieszone na słupach. Linia kablowa układana jest bezpośrednio w ziemi, w kanalizacji lub na estakadach, w postaci izolowanych kabli.

Jak często należy wykonywać przeglądy linii SN?

Zgodnie z przepisami, przeglądy okresowe linii SN powinny być wykonywane minimum raz na 5 lat. Dodatkowo zaleca się coroczne przeglądy tras linii.

Jakie zagrożenia występują podczas prac przy liniach SN?

Do głównych zagrożeń należą: porażenie prądem elektrycznym, poparzenia łukiem elektrycznym, upadek z wysokości oraz porażenie piorunem. Prace mogą wykonywać jedynie przeszkoleni elektrycy.

Jakie są przyszłościowe kierunki rozwoju linii SN?

Rozwój linii SN zmierza w kierunku inteligentnych sieci z automatyzacją, monitoringiem i integracją OZE. Coraz częściej stosuje się też kable izolowane zamiast napowietrznych.