Przyłącze energetyczne – wszystko co musisz wiedzieć

Przyłącze energetyczne to odcinek sieci energetycznej łączący instalację odbiorczą nieruchomości z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego. Przyłącze energetyczne składa się z: Rodzaje przyłączy energetycznych: Przyłącze energetyczne jest niezbędne, aby: Posiadanie przyłącza energetycznego jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy na dostawę lub odbiór energii z przedsiębiorstwem energetycznym. …

Przyłącze energetyczne to odcinek sieci energetycznej łączący instalację odbiorczą nieruchomości z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego.

Przyłącze energetyczne składa się z:

 • przyłącza elektroenergetycznego - w przypadku energii elektrycznej,
 • przyłącza gazowego - w przypadku paliw gazowych,
 • przyłącza ciepłowniczego - w przypadku ciepła.

Rodzaje przyłączy energetycznych:

 • napowietrzne
 • kablowe
 • napowietrzno-kablowe

Przyłącze energetyczne jest niezbędne, aby:

 • dostarczać energię elektryczną, gaz lub ciepło do nieruchomości,
 • umożliwić pobór energii elektrycznej z sieci przez prosumentów posiadających mikroinstalacje OZE.

Posiadanie przyłącza energetycznego jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy na dostawę lub odbiór energii z przedsiębiorstwem energetycznym.

Uzyskanie przyłącza energetycznego wymaga przeprowadzenia procedury przyłączenia do sieci zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym.

Procedura przyłączenia do sieci energetycznej

Procedura przyłączenia do sieci energetycznej składa się z kilku kroków:

 1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla:
  • odbiorców energii elektrycznej,
  • wytwórców energii.
 2. Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie po otrzymaniu warunków przyłączenia.
 3. Umowa o przyłączenie zawierana z przedsiębiorstwem energetycznym.
 4. Wykonanie przyłącza energetycznego.
 5. Odbiór techniczny przyłącza energetycznego.
 6. Umowa kompleksowa lub umowa dystrybucyjna na dostawę energii elektrycznej.

Terminy realizacji przyłączenia uzależnione są od:

 • grupy przyłączeniowej,
 • mocy przyłączeniowej.
Grupa przyłączeniowaTermin realizacji
I60 dni
II120 dni
III150 dni
IV180 dni
V210 dni
VI240 dni

Wybór taryfy energetycznej

Wybierając taryfę energetyczną dla swojej nieruchomości, należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

 • Rodzaj odbiorcy - taryfy dla gospodarstw domowych różnią się od taryf dla firm.
 • Moc umowna - im większa moc, tym wyższa opłata stała.
 • Zużycie energii - opłata zmienna zależy od ilości pobranej energii.

Rodzaje taryf dla energii elektrycznej:

 • G - dla gospodarstw domowych,
 • C - dla firm i instytucji,
 • R - dla rozliczeń z prosumentami.

Strefy czasowe:

 • całodobowa,
 • dzienna,
 • nocna.

Składniki opłaty:

 • opłata stała - abonament,
 • opłata zmienna - za zużytą energię.

Wybierając taryfę energetyczną, należy dobrać ją do charakteru odbiorcy i jego zapotrzebowania na energię.

Przyłączenie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

Prosument to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby.

Aby przyłączyć mikroinstalację OZE do sieci, prosument musi:

 • złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji,
 • uzyskać warunki przyłączenia,
 • zawrzeć umowę o przyłączenie mikroinstalacji z operatorem systemu dystrybucyjnego,
 • zainstalować układ pomiarowo-rozliczeniowy,
 • zgłosić przyłączenie mikroinstalacji do sieci.

Mikroinstalacje OZE objęte są uproszczoną procedurą przyłączeniową.

Przyłączenie mikroinstalacji OZE umożliwia:

 • produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby,
 • sprzedaż nadwyżek energii do sieci.

Dzięki temu prosument może obniżyć rachunki za energię elektryczną.

Schemat postępowania przy realizacji przyłącza energetycznego

Aby zrealizować przyłącze energetyczne, należy wykonać następujące kroki:

 1. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do operatora systemu dystrybucyjnego.
 2. Otrzymanie warunków przyłączenia zawierających m.in. miejsce przyłączenia i moc przyłączeniową.
 3. Zawarcie umowy o przyłączenie z operatorem systemu dystrybucyjnego.
 4. Opracowanie projektu przyłącza energetycznego.
 5. Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.
 6. Budowa i odbiór przyłącza energetycznego.
 7. Zawarcie umowy na dostawę lub odbiór energii.
 8. Odbiór techniczny i przyłączenie instalacji odbiorczej nieruchomości.
 9. Rozpoczęcie dostaw energii.

Prawidłowa realizacja wszystkich etapów pozwala na sprawne przyłączenie obiektu do sieci energetycznej.

FAQ

Jak złożyć wniosek o przyłącze energetyczne?

Aby złożyć wniosek o przyłącze energetyczne, należy:

 • Zebrać wszystkie niezbędne dokumenty (np. akt własności nieruchomości).
 • Wypełnić odpowiedni wniosek dostępny na stronie operatora systemu dystrybucyjnego.
 • Złożyć wniosek wraz z załącznikami osobiście lub pocztą do właściwego operatora.

Jak długo trwa realizacja przyłącza energetycznego?

Czas realizacji przyłącza energetycznego zależy od grupy przyłączeniowej i wynosi od 60 do 240 dni od zawarcia umowy przyłączeniowej. Im wyższa grupa przyłączeniowa, tym dłuższy czas realizacji.

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy przyłączeniowej?

Do zawarcia umowy przyłączeniowej potrzebne są:

 • Wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej.
 • Warunki przyłączenia do sieci energetycznej.
 • Pełnomocnictwo, jeśli umowa jest zawierana przez pełnomocnika.
 • Akt własności nieruchomości.

Jaką moc przyłączeniową wybrać?

Wybór mocy przyłączeniowej zależy od zapotrzebowania na energię elektryczną. Należy uwzględnić również plany rozwoju nieruchomości. Zbyt niska moc może okazać się niewystarczająca.

Jakie są koszty przyłączenia do sieci energetycznej?

Koszt przyłączenia składa się z:

 • Opłaty przyłączeniowej - uzależnionej od mocy przyłączeniowej.
 • Opłaty za wykonanie przyłącza - koszt budowy przyłącza.
 • Opłaty za nadzór nad pracami.

Całkowity koszt podawany jest w warunkach przyłączenia.