Średnie napięcie – budowa, zastosowanie i eksploatacja sieci SN

Wprowadzenie do średniego napięcia Średnie napięcie (SN) jest jednym z podstawowych poziomów napięcia w systemie elektroenergetycznym. W sieci dystrybucyjnej wyróżnia się następujące napięcia: Sieć średniego napięcia pełni kluczową rolę w dystrybucji energii elektrycznej, łącząc stacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia z odbiorcami zasilanymi z transformatorów SN/nn. …

elektryk na słupie naprawia linie elektryczną

Wprowadzenie do średniego napięcia

Średnie napięcie (SN) jest jednym z podstawowych poziomów napięcia w systemie elektroenergetycznym.

W sieci dystrybucyjnej wyróżnia się następujące napięcia:

 • Niskie napięcie (NN) – do 1 kV
 • Średnie napięcie (SN) – od 1 kV do 60 kV
 • Wysokie napięcie (WN) – powyżej 60 kV

Sieć średniego napięcia pełni kluczową rolę w dystrybucji energii elektrycznej, łącząc stacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia z odbiorcami zasilanymi z transformatorów SN/nn.

Główne elementy sieci średniego napięcia to:

 • Linie napowietrzne i kable podziemne
 • Stacje transformatorowe i rozdzielnie SN
 • Transformatory SN/nn i SN/WN
 • Aparatura łączeniowa i zabezpieczeniowa

Prawidłowa eksploatacja i konserwacja sieci SN jest kluczowa dla niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Definicja napięcia elektrycznego

Napięcie elektryczne jest jedną z podstawowych wielkości elektrycznych, obok natężenia prądu i oporu elektrycznego.

Napięcie elektryczne określa:

 • Różnicę potencjałów między dwoma punktami obwodu elektrycznego
 • Pole elektrostatyczne wytwarzane przez ładunki elektryczne
 • Siłę elektromotoryczną (SEM) źródła energii elektrycznej

Napięcie mierzy się w woltach [V] na cześć włoskiego fizyka Alessandra Volty.

WielkośćSymbolJednostka
NapięcieU1 V (wolt)

Napięcie w obwodzie prądu stałego ma wartość stałą. W prądzie przemiennym napięcie zmienia się sinusoidalnie w czasie.

Wielkość napięcia zależy od:

 • Natężenia prądu i oporu obwodu (prawo Ohma)
 • Rodzaju źródła napięcia (bateria, generator itp.)
 • Obciążenia obwodu (moc odbiorników)

Pomiar napięcia wykonuje się za pomocą woltomierza.

Podział napięć w sieci elektroenergetycznej

W systemie elektroenergetycznym wyróżnia się następujące poziomy napięć:

 • Najwyższe napięcie (NNW) - powyżej 220 kV
 • Wysokie napięcie (WN) - od 110 kV do 220 kV
 • Średnie napięcie (SN) - od 1 kV do 60 kV
 • Niskie napięcie (nn) - do 1 kV

Sieć przesyłowa pracuje na napięciu NNW i WN. Służy do przesyłu energii na duże odległości. Główne elementy to:

 • Linie wysokiego napięcia (napowietrzne i kablowe)
 • Stacje elektroenergetyczne WN/NNW
 • Transformatory i rozdzielnie WN

Sieć dystrybucyjna pracuje na napięciu SN i nn. Służy do dystrybucji energii do odbiorców końcowych. Główne elementy:

 • Linie i stacje SN
 • Transformatory SN/nn
 • Linie i stacje nn
 • Przyłącza do odbiorców

Podział na napięcia pozwala:

 • Zminimalizować straty przesyłowe
 • Zoptymalizować koszty budowy sieci
 • Zapewnić bezpieczeństwo pracy i obsługi

Charakterystyka napięcia średniego (SN)

Napięcie średnie (SN) mieści się w zakresie od 1 kV do 60 kV.

Wyróżnia się dwa podstawowe zakresy napięć średnich:

 • SN-1 - od 1 kV do 45 kV
 • SN-2 - od 10 kV do 60 kV

W Polsce najczęściej stosowane są napięcia:

 • 15 kV
 • 20 kV
 • 30 kV

Sieć średniego napięcia pełni funkcję dystrybucyjną, dostarczając energię elektryczną z systemu przesyłowego WN do odbiorców zasilanych z transformatorów SN/nn.

Zalety stosowania SN:

 • Niższe straty przesyłowe niż w sieci NN i WN
 • Prostsza budowa i tańsza infrastruktura niż dla WN
 • Bezpieczniejsza eksploatacja niż dla WN

Wady SN:

 • Wyższe straty i koszty niż dla NN
 • Bardziej skomplikowana aparatura niż dla NN

Dlatego SN stanowi kompromis pomiędzy WN i NN pod względem kosztów, strat i bezpieczeństwa.

Zakresy napięć średnich stosowane w Polsce

W polskim systemie elektroenergetycznym stosowane są następujące zakresy napięć średnich:

 • 15 kV
 • 20 kV
 • 30 kV

Najpopularniejsze jest napięcie 15 kV, które stanowi około 70% sieci SN.

Sieć 15 kV jest stosowana głównie w miastach i terenach zurbanizowanych. Zasila budynki mieszkalne, biurowce, zakłady przemysłowe.

Sieć 20 kV występuje na terenach wiejskich i podmiejskich. Zasila rozproszone odbiory, takie jak pompownie, ujęcia wody, małe zakłady.

Napięcie 30 kV jest stosowane w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie występują duże zapotrzebowania mocy. Zasila duże zakłady przemysłowe, ciepłownie, stacje metra.

Wybór napięcia SN zależy od wielkości i rozmieszczenia odbiorców na danym terenie. Im większe zapotrzebowanie mocy, tym wyższe napięcie jest ekonomicznie uzasadnione.

Elementy sieci średniego napięcia

Podstawowymi elementami sieci średniego napięcia są:

 • Linie napowietrzne i kablowe
 • Stacje i rozdzielnie SN
 • Transformatory SN/nn i SN/WN
 • Aparatura łączeniowa i zabezpieczeniowa

Linie SN służą do przesyłu energii elektrycznej. Wyróżnia się:

 • Linie napowietrzne - przewody gołe, izolowane lub wiązkowe na słupach
 • Linie kablowe - kable elektroenergetyczne ułożone w ziemi lub kanałach

Stacje SN służą do rozdziału energii do transformatorów SN/nn. Rozdzielnie SN umożliwiają łączenie i zabezpieczenie linii SN.

Transformatory SN/nn obniżają napięcie z poziomu SN do nn w celu zasilania odbiorców. Transformatory SN/WN podwyższają napięcie z SN do WN.

Aparatura SN służy do łączenia, zabezpieczania i pomiarów w sieci SN. Obejmuje wyłączniki, odłączniki, uziemniki, przekładniki, liczniki itp.

Linie i kable średniego napięcia

Do budowy linii napowietrznych SN wykorzystuje się:

 • Przewody gołe - aluminiowe lub stalowo-aluminiowe
 • Przewody izolowane - z izolacją z tworzyw sztucznych
 • Przewody wiązkowe - kilka żył izolowanych skręconych razem

Przewody zawiesza się na słupach energetycznych wykonanych z betonu, stali lub drewna.

Kable SN układa się w ziemi lub kanałach kablowych. Stosuje się kable o izolacji papierowej, PCV lub XLPE. Kable ziemne chroni się rurami osłonowymi.

Parametry linii i kabli SN:

 • Napięcie znamionowe - np. 15 kV, 20 kV, 30 kV
 • Przekrój żył - np. 50 mm2, 150 mm2
 • Dopuszczalny prąd - zależny od przekroju i warunków chłodzenia
 • Rezystancja - zależna od materiału, długości i przekroju

Dobór linii i kabli zależy od wymaganej obciążalności prądowej i spadków napięć.

Stacje i rozdzielnie średniego napięcia

Stacje SN służą do odbioru energii z sieci zasilającej WN i transformacji napięcia na poziom SN. Składają się z:

 • Rozdzielni WN - z aparaturą WN i transformatorem WN/SN
 • Rozdzielni SN - z aparaturą SN i transformatorami SN/nn
 • Budynku stacji - z pomieszczeniami dla aparatury i obsługi

Rozdzielnie SN służą do łączenia, zabezpieczania i rozdziału energii w sieci SN. Zawierają:

 • Pola liniowe - do przyłączenia linii SN
 • Pola transformatorowe - do przyłączenia transformatorów SN/nn
 • Pola pomiarowe i łącznikowe
 • Szafy zasilania własnego i sterownicze

Rozdzielnie buduje się jako stacje wnętrzowe lub napowietrzne.

Aparatura SN obejmuje wyłączniki, odłączniki, przekładniki, układy pomiarowe i zabezpieczeniowe.

Transformatory i aparatura SN

Transformatory SN służą do zmiany poziomu napięcia. Wyróżnia się:

 • Transformatory SN/nn - obniżają napięcie z SN do nn
 • Transformatory SN/WN - podwyższają napięcie z SN do WN

Parametry transformatorów SN:

 • Moc znamionowa - np. 400 kVA, 1000 kVA
 • Napięcia znamionowe - pierwotne i wtórne
 • Grupa połączeń - układ uzwojeń np. Dyn5
 • Chłodzenie - naturalne (AN) lub wymuszone (AF)

Aparatura SN służy do łączenia, zabezpieczenia, pomiarów i sterowania. Obejmuje:

 • Wyłączniki SN - do załączania i wyłączania obwodów
 • Odłączniki - do odłączania nieobciążonych obwodów
 • Rozłączniki - do odłączania nieobciążonych obwodów
 • Uziemniki - do uziemiania odłączonych obwodów
 • Przekładniki - do pomiarów prądu i napięcia

Układy pomiarowe i zabezpieczeniowe w sieci SN

Do pomiarów w sieci SN służą przekładniki prądowe i napięciowe oraz liczniki energii elektrycznej.

Przekładniki redukują prądy i napięcia do bezpiecznych wartości pomiarowych. Wyróżnia się:

 • Przekładniki prądowe - do pomiaru prądu
 • Przekładniki napięciowe - do pomiaru napięcia

Liczniki energii rejestrują ilość energii elektrycznej. Stosuje się liczniki indukcyjne lub elektroniczne.

Do zabezpieczeń w sieci SN służą wyłącznikibezpieczniki oraz układy automatyki zabezpieczeniowej.

Wyłączniki wyłączają obwody przy zwarciu lub przeciążeniu. Bezpieczniki zabezpieczają poszczególne elementy sieci.

Automatyka zabezpieczeniowa wykrywa zakłócenia i steruje działaniem zabezpieczeń.

Eksploatacja i bezpieczeństwo pracy sieci SN

Prawidłowa eksploatacja sieci SN wymaga:

 • Przeglądów, konserwacji i remontów urządzeń
 • Kontroli stanu linii, kabli i aparatury
 • Pomiarów parametrów sieciowych
 • Lokalizacji i usuwania awarii

Najważniejsze zadania eksploatacyjne:

 • Oględziny i przeglądy linii napowietrznych
 • Przeglądy i badania kabli SN
 • Przeglądy stacji i rozdzielni SN
 • Pomiary parametrów sieci (napięć, prądów, mocy)
 • Konserwacja aparatury łączeniowej i zabezpieczeniowej

Bezpieczeństwo pracy sieci SN zapewnia się poprzez:

 • Właściwą konstrukcję i dobór urządzeń
 • Koordynację izolacji i ochrony przeciwporażeniowej
 • Stosowanie środków ochrony indywidualnej
 • Przeszkolenie pracowników z zasad BHP

Awaryjność i niezawodność sieci średniego napięcia

Niezawodność sieci SN zależy od:

 • Rodzaju i stanu urządzeń
 • Warunków pracy i obciążenia
 • Poziomu eksploatacji i konserwacji

Awaryjność sieci SN wynika z:

 • Uszkodzeń linii napowietrznych (np. zerwanie przewodów)
 • Uszkodzeń kabli podziemnych
 • Wad i zużycia aparatury rozdzielczej
 • Błędów obsługi i eksploatacji

Ograniczenie awaryjności wymaga:

 • Stosowania niezawodnych materiałów i urządzeń
 • Poprawnego doboru i koordynacji zabezpieczeń
 • Regularnych przeglądów i konserwacji
 • Szkoleń pracowników
 • Analizy przyczyn awarii i usuwania słabych punktów sieci

Dąży się do ciągłego zwiększania niezawodności sieci SN, co poprawia jakość dostaw energii elektrycznej.

Tendencje rozwojowe sieci średniego napięcia

Główne trendy rozwojowe w zakresie sieci SN to:

 • Inteligentne sieci SN - automatyzacja, monitoring, sterowanie
 • Podziemne linie kablowe - zastępowanie linii napowietrznych
 • Rozwój odnawialnych źródeł energii - integracja z siecią SN
 • Magazynowanie energii - baterie i superkondensatory
 • Poprawa niezawodności - nowe technologie i materiały
 • Smart metering - inteligentne opomiarowanie i rozliczanie
 • Elastyczność sieci - dostosowanie do zmiennej generacji
 • Poprawa efektywności - redukcja strat, wymiana transformatorów
 • Diagnostyka on-line - monitoring stanu urządzeń

Dalszy rozwój sieci SN będzie zmierzał w kierunku inteligentnej, elastycznej i niezawodnej infrastruktury, dostosowanej do wymagań nowoczesnej energetyki.

Podsumowanie - znaczenie średniego napięcia w systemie elektroenergetycznym

Sieć średniego napięcia odgrywa kluczową rolę w systemie elektroenergetycznym, zapewniając dystrybucję energii elektrycznej z sieci przesyłowej WN do odbiorców zasilanych z transformatorów SN/nn.

Główne zalety sieci SN:

 • Niższe straty przesyłowe niż w sieciach NN i WN
 • Prostsza budowa i tańsza infrastruktura niż dla WN
 • Bezpieczniejsza eksploatacja niż sieci WN

Sieć SN stanowi optymalny kompromis pod względem kosztów, niezawodności i bezpieczeństwa.

Kluczowe elementy sieci SN to linie i stacje SN, transformatory SN, aparatura rozdzielcza i zabezpieczeniowa.

Prawidłowa eksploatacja i rozwój sieci średniego napięcia mają istotne znaczenie dla zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej dla odbiorców.

Wzór na napięcie elektryczne

Podstawowym wzorem opisującym napięcie elektryczne w obwodzie prądu stałego jest prawo Ohma:

$$U = I \cdot R$$

gdzie:

 • U - napięcie elektryczne, jednostka: wolt [V]
 • I - natężenie prądu elektrycznego, jednostka: amper [A]
 • R - opór elektryczny, jednostka: om [Ω]

Prawo Ohma mówi, że napięcie jest wprost proporcjonalne do natężenia prądu i oporu. Oznacza to, że wzrostowi natężenia prądu lub oporu towarzyszy wzrost napięcia.

Napięcie można też wyznaczyć ze wzoru:

$$U = E_{MK}$$

gdzie EMK oznacza siłę elektromotoryczną - napięcie wytwarzane przez źródło energii w obwodzie elektrycznym.

W przypadku prądu przemiennego napięcie i natężenie prądu zmieniają się sinusoidalnie w czasie. Wartość skuteczna napięcia wyraża się wzorem:

$$U = U_{max} / \sqrt{2}$$

gdzie Umax - wartość maksymalna (szczytowa) napięcia.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące średniego napięcia i napięcia elektrycznego

1. Czym jest napięcie elektryczne?

Napięcie elektryczne jest jedną z podstawowych wielkości elektrycznych, określającą różnicę potencjałów pomiędzy dwoma punktami obwodu elektrycznego. Mierzy się je w woltach [V].

2. Jakie są rodzaje napięć w systemie elektroenergetycznym?

W systemie elektroenergetycznym wyróżnia się napięcia: najwyższe (powyżej 220 kV), wysokie (110-220 kV), średnie (1-60 kV) i niskie (do 1 kV).

3. Co to jest średnie napięcie i jakie ma zastosowanie?

Średnie napięcie mieści się w zakresie 1-60 kV. Służy do dystrybucji energii z sieci przesyłowej WN do odbiorców zasilanych z transformatorów SN/nn.

4. Jakie są typowe wartości napięć średnich?

W Polsce najczęściej stosowane są napięcia średnie 15 kV, 20 kV i 30 kV. Najpopularniejsze jest napięcie 15 kV.

5. Jakie są zalety stosowania średniego napięcia?

Zalety średniego napięcia to m.in. niższe straty przesyłowe, prostsza budowa sieci i tańsza infrastruktura w porównaniu z WN. Jest też bezpieczniejsze w eksploatacji niż WN.

6. Jakie są wady napięcia średniego?

Wady to wyższe straty i koszty w porównaniu z niskim napięciem oraz bardziej skomplikowana aparatura rozdzielcza i zabezpieczeniowa niż dla niskiego napięcia.

7. Jakie są elementy sieci średniego napięcia?

Główne elementy to linie napowietrzne i kablowe SN, stacje i rozdzielnie SN, transformatory SN/nn i SN/WN, aparatura łączeniowa i zabezpieczeniowa.

8. Jakie są zasady eksploatacji sieci średniego napięcia?

Eksploatacja obejmuje przeglądy, pomiary, konserwację, remonty, lokalizację i usuwanie awarii. Kluczowe jest zapewnienie ciągłości zasilania i bezpieczeństwa pracy.

9. Jak poprawić niezawodność sieci średniego napięcia?

Poprzez stosowanie niezawodnych materiałów i urządzeń, poprawny dobór zabezpieczeń, regularną konserwację, szkolenia pracowników oraz analizę i usuwanie słabych punktów sieci.

10. Jakie są tendencje rozwojowe sieci SN?

Np. inteligentne sieci, podziemne linie kablowe, integracja OZE, magazynowanie energii, poprawa niezawodności i efektywności, smart metering.

11. Jaka jest rola sieci SN w systemie elektroenergetycznym?

Sieć SN odgrywa kluczową rolę w dystrybucji energii elektrycznej dzięki optymalnym parametrom techniczno-ekonomicznym.

12. Jak mierzy się napięcie w obwodach elektrycznych?

Do pomiaru napięcia służy miernik uniwersalny lub woltomierz, który podłącza się równolegle do mierzonego obwodu.

13. Od czego zależy wielkość napięcia w obwodzie elektrycznym?

Napięcie zależy m.in. od natężenia prądu i oporu obwodu (prawo Ohma), rodzaju źródła napięcia oraz obciążenia obwodu.

14. Jakie są jednostki napięcia elektrycznego?

Podstawową jednostką napięcia jest 1 Volt [V]. Stosuje się też jednostki pochodne: kilovolt [kV], megavolt [MV], miliwolt [mV].

15. Czym różni się napięcie przemienne od stałego?

Napięcie stałe ma wartość niezmienną w czasie. Napięcie przemienne (prądu przemiennego) zmienia się sinusoidalnie w czasie.

16. Jakie są dopuszczalne wartości napięć dotykowych i krokowych?

Dopuszczalne długotrwałe napięcie dotykowe wynosi 50V AC lub 120V DC. Napięcie krokowe ogranicza się do wartości 65V AC lub 130V DC.

17. Jaka jest różnica między napięciem fazowym a międzyfazowym?

Napięcie fazowe występuje pomiędzy przewodem fazowym a neutralnym. Napięcie międzyfazowe występuje pomiędzy dwoma przewodami fazowymi.

18. Jakie są skutki oddziaływania napięcia elektrycznego na człowieka?

Napięcie elektryczne może wywołać skutki cieplne, mechaniczne i biologiczne. Dotkliwe porażenie może prowadzić nawet do śmierci.